BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Myśliwska w Gdańsku

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Gdańska podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.05.2019 r. wydana została decyzja nr WUiA-V.6740.569-1.2019.IG.128366 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego B1 z usługami w parterze oraz halą garażową na dz. nr 7/119 obręb 049 przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku – osiedle Alfa Park 4.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją w sprawie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w po-koju nr 459 (tel. 058 32-36-459) w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach - poniedziałki w godz. 800 – 1600, piątki w godz. 800 – 1500, środy w godz. 800 – 1700.

POUCZENIE: Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia pu-blicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

metryczka publikacji