BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Partyzantów w Gdańsku, działek nr: 158/2, 158/3 i 170, obręb ewidencyjny 0041

 OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Gdańska, wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 z późn. zm.), zwanej dalej: k.p.a., w związku z art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018.2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 lipca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdańsku przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 158/2, 158/3 i 170, obręb ewidencyjny 0041, w celu wykonania prac remontowych istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej nn - 0,4 kV nr 01450 - 07, obszar stacji T - 1910 Topolowa (powierzchnia gruntu niezbędnego do przeprowadzenia remontu łącznie z drogą dojazdową o szerokości około 1 m wzdłuż linii, wynosi około 16 m²).

Prezydent Miasta Gdańska, wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje jednocześnie, że w przedmiotowym postępowaniu został zebrany cały materiał dowodowy.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Termin na dokonanie powyższej czynności wynosi 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

Strony mogą zapoznać się z zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku - ul. 3 Maja 9 (pokój nr 307B, III piętro), Poniedziałek - Piątek od godz. 9.00 do godz. 15.00.

Ponadto, w związku z koniecznością zapewnienia stronom możliwości zapoznania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, mając na uwadze dyspozycję wynikającą z art. 36 k.p.a., informuje się, że przewidywany termin załatwienia sprawy planowany jest najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 03 września 2019 r. Doręczenie, zgodnie z art. 49 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

metryczka publikacji