BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


08.10.2019 r. - Budowa zespołu budynków wypoczynkowych wraz z budynkami usługowymi w Gdańsku przy ul. Turystycznej, dz. nr 295/29 i 296/4, obręb 0140

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 z późn. zm.), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2019.1712 j.t.), Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku reprezentujący Prezydenta Miasta Gdańska informuje, że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Budowa zespołu budynków wypoczynkowych wraz z budynkami usługowymi w Gdańsku przy ul. Turystycznej, dz. nr 295/29 i 296/4, obręb 0140

została zebrana pełna dokumentacja niezbędna do wydania decyzji. W związku z powyższym informuje się Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia).

Dokumenty do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku pokój nr 26 przy ulicy Piekarniczej 16 w Gdańsku w godzinach pracy Urzędu.

 

metryczka publikacji