BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych, gmina miasto Gdańsk, powiat miasto Gdańsk, woj. pomorskie” w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego oraz budowy ul. Nowa Koziorożca w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § 1 i 4  Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 2  pkt. 3 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2126 ze zm.), Prezydent Miasta Gdańska, zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12.04.2019r., uzupełniony w dniu 30.04.2019 r. Pana Tomasza Kammer, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Bartosiewicza, Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska działającego  w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska (zarządzenie nr 838/15 z dnia 25.06.2015r.), w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego oraz budowy ul. Nowa Koziorożca w Gdańsku, gmina miasto Gdańsk, powiat miasto Gdańsk, woj. pomorskie”, opracowanego w  kwietniu 2019 r.

Roboty geologiczne projektowane są na działkach nr: 847/3. 2151, 2154, 187, 353/1, 355, 439/3, 477/7, 702/6, 703/2, 735, 788/5, 2149, 237, 470/7, 721/3, 440/2, 723, 705/10 i 722 obręb 001.

Zebrane dowody i materiały dostępne są w pokoju 28 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy  ul. Piekarniczej 16 – tel. 58 768-82-18 (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00 – 16.00, środa 8.00 – 17.00, piątek 8.00-15.00).

W związku z powyższym informuje się właścicieli i użytkowników wieczystych terenów objętych robotami geologicznymi o możliwości zapoznania się i składania pisemnych wniosków i uwag bądź zastrzeżeń w Urzędzie Miejskim w Gdańsku dotyczących ww. postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

metryczka publikacji