BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Informacja o wydaniu postanowienia uzupełniającego z urzędu decyzję o udzieleniu Zakładowi Utylizacyjnemu Sp. z o.o. pozwolenia na budowę „Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie dz. nr 242/1 i 242/2 obr. 048 przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku”

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz.2081

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.10.2019r. wydane zostało postanowienie nr WUiA-V.6740.2220-21.2018.AB.433127 uzupełniające z urzędu decyzję nr WUiA-V.6740.2220-19.2018.AB.433127 z 09.10.2019r. o udzieleniu Zakładowi Utylizacyjnemu Sp. z o.o. pozwolenia na budowę „Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie dz. nr 242/1 i 242/2 obr. 048 przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku”

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w tym z wydanym w dniu 30.10.2019r. postanowieniem, w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w pokoju nr 450 (tel. 058 32-36-450) w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach – poniedziałki w godz. 8:00 ÷ 16:00 , środy od 8:00 ÷ 17:00 i piątki od. 8:00 ÷ 15:00 .

metryczka publikacji