Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

II KAMPANIA „MŁODOŚĆ BEZ PROCENTÓW”Młodość bez procentów” jest miejska kampanią informacyjno – edukacyjną prowadzoną od 2002 r. przez GCPU we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Policji oraz Strażą Miejską pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska. Patronat medialny nad kampanią przyjęły Radio Gdańsk i Dziennik Bałtycki.

1.Cel kampanii:

 • ograniczenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich
 • zwiększenie świadomości społecznej na temat istniejącego prawa zakazującego sprzedaży alkoholu nieletnim

2. Metody realizacji kampanii:
W ramach kampanii prowadzone są szkolenia:

 • dla właścicieli i sprzedawców z placówek handlowych prowadzących sprzedaż alkoholu. W trakcie szkoleń uczestnicy zapoznawani są z przepisami ustawy
  „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, przedstawiane są  zasady przestrzegania przepisów ustawy oraz kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji . W czasie krótkich warsztatów psychologicznych będących częścią szkolenia uczestnicy zostają również wyposażeni w praktyczne umiejętności odmawiania sprzedaży alkoholu nieletnim i legitymowania klientów. W 2007 r. szkoleniami objęto głównie sklepy należące do największych sieci marketów działających na Terenia Gdańska oraz sklepy zlokalizowane na stacjach benzynowychOgółem do chwili obecnej przeszkolono ponad 1500 osób z ok. 1000 palcówek handlowych prowadzących sprzedaż alkoholu.
 • specjalne szkolenia w szkołach zawodowych w klasach o profilu handlowym złożone
  z części poświęconej przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz warsztatów „Bądź odpowiedzialny”  -  21 szkoleń, w których wzięło udział ponad 400 uczniów.
 • szkolenia w gdańskich dyskotekach, złożone z 3 części:
  • prowadzonej przez funkcjonariusza policji a dotyczącej obowiązujących przepisów     prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości
  • warsztatów psychologicznych
  • krótkiego kursu udzielania pierwszej pomocy osobie , która przedawkowała środki psychoaktywne, prowadzonego przez ratownika PCK
   Szkolenia w dyskotekach prowadzone są od 2007 roku i wzięło w nich udział 10 klubów (52 osoby)
Oprócz szkoleń w ramach kampanii prowadzona jest działalność informacyjna skierowana do mieszkańców Gdańska -  podczas różnego rodzaju imprez, festynów, spotkań, szkoleń rozpowszechniane są  materiały towarzyszące kampanii: broszurkę informacyjną, ulotki „Do świadków ryzykownych sytuacji”, „Do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży”, „Pierwsza pomoc”, plakat „Alkohol nie dla dzieciaków” z Agnieszką Rylik, naklejki itp.
Materiały kampanijne były umieszczane w ramkach informacyjnych w wagonach SKM oraz pojazdach ZKM  w Gdańsku

Został  wyprodukowany  spot telewizyjny kampanii „Młodość bez procentów”, który w 2007 roku był emitowany  na antenach telewizji regionalnej w Gdańsku, Olsztynie i Szczecinie (220 emsji)

W ramach kampanii braliśmy również udział w akcji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”.
W 2005 roku prowadzone były kontrole sklepów przez tzw. zespoły „Tajnego Klienta”, badające postawy sprzedawców podczas zakupu alkoholu przez młodych ludzi nie posiadających dowodu tożsamości. (155 sklepów)
Co dwa lata dokonywane jest podsumowanie działań kampanijnych, połączone
z wyróżnieniem właścicieli placówek handlowych biorących udział w kampanii
i nominowanych do Grona Nieobojętnych Sprzedawców.

W III edycji za lata 2006-2007 do Ligi Nieobojętnych Sprzedawców spośród 144 placówek handlowych nominowano:

Olena Janowska Sklep „Zagłoba” Nałkowskiej 6
Artur Zieliński Sklep „Biedronka” Chałubińskiego 27
Grzegorz Mika Sklep „Biedronka” Obrońców Wybrzeża 27
Iwona Krupa Cukiernia „Mini” Dworska 1
Sławomir Kisiel Sklep „Handel Arti 34” Macierzy Szkolnej 2
Artur Rzeppa Sklep „Handel Arti 34” Macierzy Szkolnej 2
Joanna Kaszubowska Bar sezonowy Miła 16
Artur Kreft Sklep „Olo” Kruczkowskiego 27
Maria Kursa Sklep „Zatoka” nr 28 Kolonia Zręby 14
Krzysztof  Ojdowski Sklep „Koydo” Siennicka 26
Danuta i Leszek Mazur Sklep „Ola” S.C. Powstańców Warszawskich 15

 

metryczka publikacji