BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Dotacje na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

         Na podstawie Uchwały Nr LV/1570/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia  „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”- istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na niżej wymienione zadania:

1)       zamianę ogrzewania węglowego na: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2)       zakup i montaż kolektora słonecznego,

3)       likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

4)     demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanych oraz rur zsypowych,

5)       zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci  kanalizacji deszczowej,

6)       zamianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,

7)       podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków należących do wspólnot mieszkaniowych – ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

8)       zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją  zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również wydatki poniesione w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie dotacji są niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

1)       osoby fizyczne,

2)       wspólnoty mieszkaniowe,

3)       osoby prawne,

4)       przedsiębiorcy.

Druki wniosków o udzielenie dotacji oraz szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji dostępne są:

1)     na stronie internetowej miasta: www.gdansk.pl (BIP – Procedury urzędowe)

2)       w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców:

  1. a) nr 1  przy ul. Partyzantów 74,
  2. b) nr 2 przy ul. Milskiego 1,
  3. c) nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
  4. d) nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2.

Termin składania wniosków:  od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019r .

Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć :

1)       w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców:

a) nr 1  przy ul. Partyzantów 74,

b) nr 2 przy ul. Milskiego 1,

c) nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12,

d) nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2;

2)     w sekretariacie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku (ul. Piekarnicza 16);

3)     drogą pocztową na adres : Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

metryczka publikacji