Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Miejskiego Teatru Miniatura oraz budowie budynku dwukondygnacyjnego o tej samej funkcji w miejscu istniejącego budynku mieszczącego pracownie artystyczne

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.741 ze zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku inwestora Miejskiego Teatru Miniatura z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 16, z dnia 19.11.2021 r., nr rejestru RPW/417955/2021, uzup. 17.12.2021r., 29.12.2021r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Miejskiego Teatru Miniatura na działkach nr 434/2, 435 obr. 055 w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 16 oraz budowie budynku dwukondygnacyjnego o tej samej funkcji w miejscu istniejącego budynku mieszczącego pracownie artystyczne na działce nr 437/2 obr. 055.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
arch. Jacek Jabłoński
KIEROWNIK
REFERATU ARCHITEKTURY-WRZESZCZ
(podpis elektroniczny)

Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 462. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. urzędu, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryczka publikacji