Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie uzupełniające

OBWIESZCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE        

Stosownie do art.49 i 61 §4 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023r. poz.775 z późn. zmian.) , w związku z art. 53 ustawy z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023r. poz.977 z późn. zmian.)

           Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek:

  • Województwa Pomorskiego z siedz. przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk (reprezentowanego przez pełnomocnika P. Tomasza Białoszewskiego) z dn.04.08.2023r. nr rej. RPW/296235/2023 oraz
  • Województwa Pomorskiego z siedz. przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk (reprezentowanego przez pełnomocnika P. Tomasza Białoszewskiego) z dn.11.09.2023r. nr rej. RPW/348041/2023 przekazanego według właściwości Prezydentowi Miasta Gdańska (zawiadomienie o przekazaniu zarejestrowano w dn.11.09.2023r. pod nr RPW/345451/2023)

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku w ramach zadania „Budowa i przebudowa budynku biurowego wraz z uporządkowaniem infrastruktury” – dz. nr 137/5, 137/10, 137/19, 137/25, 152, 150 obr.0109.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr (58) 32 36 454, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii w godzinach pracy tut. Urzędu.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 14.09.2023r.

Metryczka publikacji