Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA.V.6733.44–11.2022.LW.166269 o wygaszeniu decyzji z dnia 31 maja 2022 r. nr WUiA.V.6733.44–9.2022.LW.166269 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego przebudowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku – w części obejmującej fragmenty działek o nr: 277/4, 275/2 i 276 obr. 056

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA.V.6733.44-11.2022.LW.166269 o wygaszeniu decyzji z dnia 31 maja 2022r. nr WUiA.V.6733.44–9.2022.LW.166269 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego przebudowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku – w części obejmującej fragmenty działek o nr: 277/4, 275/2 i 276 obr. 056.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 6458, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryczka publikacji