Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w czasie epidemii

Do pobrania:

Ulotka Urzędu Miejskiego w Gdańsku w języku polskim 11_2021 (1.06 MB)

Ulotka Urzędu Miejskiego w Gdańsku w języku polskim A3_11_2021 (1.11 MB)

Ulotka Urzędu Miejskiego w Gdańsku w języku angielskim 11_2021 (1015.37 KB)

Ulotka Urzędu Miejskiego w Gdańsku w języku angielskim A3_11_2021 (549.79 KB)

Ulotka Urzędu Miejskiego w Gdańsku w języku rosyjskim 11_2021 (1.01 MB)

Ulotka Urzędu Miejskiego w Gdańsku w języku rosyjskim A3_11_2021 (136.46 KB)

 

Szanowni Państwo!

Urząd Miejski w Gdańsku pracuje. Wszystkie zadania są realizowane.

Z uwagi na bezpieczeństwo pewnym ograniczeniom podlega bezpośrednia obsługa klienta.

Zalecamy kontakt elektroniczny. W przypadku kiedy wizyta osobista jest niezbędna, przypominamy o konieczności umówienia się na wizytę:

 

REZERWACJA WIZYT przez Portal informacyjny www.gdansk.pl

pisma zwykłe, skargi i wnioski / e-mail: umg@gdansk.gda.pl

pisma/wnioski wymagające podpisu / Platforma ePUAP

Chcąc uzyskać informację (jak załatwić sprawę) skontaktuj się z Gdańskim Centrum Kontaktu (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) / e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl, zgłoś sprawę do Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. (58) 524 45 00. 

We wszystkich sprawach merytorycznych związanych z pracą wydziałów i biur Urzędu Miejskiego w Gdańsku prosimy nawiązywać kontakt telefoniczny lub mailowy / książka adresowa Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

 

PŁATNOŚCI:

Opłaty, w tym podatek od nieruchomości, można dokonywać online za pośrednictwem strony internetowej Płatności online Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz przez bankowość elektroniczną. Ponadto podatek od nieruchomości można wpłacać bez prowizji w kilkunastu placówkach banku PEKAO rozlokowanych na terenie miasta.

Wpłaty na rzecz Miasta dokonywane bez opłat i prowizji w placówkach Banku PEKAO S.A.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Referat Rejestracji Pojazdów:

 • obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z rejestracją pojazdów odbywa się po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej Portalu Informacyjnego www.gdansk.pl lub telefon całodobowy (58) 52 44 500
 • odbiór dowodu rejestracyjnego bez umówienia w miejscu rejestracji
 • w przypadku pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy możliwa jest również rezerwacja terminu wizyty pod numerem telefonu: (58) 323 71 70
 • informacja telefoniczna rejestracji pojazdów pod numerem telefonu: (58) 323 71 70
 • Od 1 czerwca 2021 r. ulega zmianie obsługa klienta w ZOM nr 5 przy ul. Żaglowej 11.
  Klienci, którzy kupili pojazd fabrycznie nowy lub sprowadzony z zagranicy od 1 czerwca 2021 r. będą mieli  możliwość rejestracji, pobierając bilet numerkowy.  Dotyczy to tylko pojazdów fabrycznie nowych, sprowadzonych z zagranicy oraz pojazdów nie posiadających tablic rejestracyjnych (zagubienie, kradzież tablic), które nie mogą poruszać się bez nich po drogach publicznych.
  W ZOM nr 2 przy ul. Milskiego 1 obsługa klienta pozostaje bez zmian, klienci rezerwują wizytę przez internet.

Referat Praw Jazdy:

 • obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z prawami jazdy odbywa się po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej Portalu Informacyjnego www.gdansk.pl  lub telefon całodobowy (58) 52 44 500
 • odbiór prawa jazdy oraz wydawanie numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) bez umówienia w ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2
 • informacja telefoniczna praw jazdy pod numerem telefonu: (58) 323 71 52

Referat Transportu i Nadzoru:

 • obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z licencjami na transport drogowy odbywa się po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony  internetowej Portalu Informacyjnego www.gdansk.pl lub telefon całodobowy (58) 52 44 500
 • informacja dotycząca spraw związanych z transportem pod numerem: (58) 323 71 95

Nabycie lub zbycie pojazdu oraz rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE

Od 1 lipca 2021 r. wydłużony został do 60 dni termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium UE oraz zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju. Zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu można przesłać drogą pocztową lub poprzez platformę EPUAP.

 

UPŁYNIĘCIE TERMINU WAŻNOŚCI

W przypadku, gdy ważność:

1) prawa jazdy

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

4) świadectwa kierowcy

5) legitymacji instruktora nauki jazdy

6) legitymacji egzaminatora

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy)

8) uprawnień do kierowania pojazdami

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo stanu epidemii. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020  r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Czasowa rejestracja pojazdu:

dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568), oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa powyżej, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd posiada ważne badania techniczne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY:

 • Wydawanie: zatwierdzonych projektów wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę odbywa się w środy i piątki w godz. 12.30-14.00 (po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. (58) 323 64 48),
 • projektów do poprawy w środy i piątki w godz. 10.00-11.35 (po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. (58) 323 64 51). Wejście C, parter, pokój 37
 • Postępowania administracyjne prowadzimy na bieżąco. Informacje dla stron postępowania udzielane są telefonicznie lub mailowo u osoby prowadzącej sprawę. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uzyskanie informacji o prowadzonym postępowaniu osobiście (w tym przeglądanie akt prowadzonego postępowania) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu u osoby prowadzącej sprawę (książka telefoniczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku).
 • Wszelkie zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z planu miejscowego wysyłane są pocztą, poprzez ePUAP lub wydawane osobiście w środy i piątki w godz. 08.15-09.15. Wejście C, parter, pokój 37. W przypadku braku opłaty skarbowej wnioskodawca dostarcza potwierdzenie mailem.

 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA:

Wszystkie zadania realizowane są drogą korespondencyjną. Informacje  udzielane są telefonicznie lub mailowo (sekretariat tel: (58) 768 82 00, wosr@gdansk.gda.pl).

Obsługa bezpośrednia klienta po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym - kontakt za pośrednictwem sekretariatu lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym (numery dostępne na stronie internetowej oraz na drzwiach siedziby wydziału przy ul. Piekarniczej 16).

 

URZĄD STANU CYWILNEGO:

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

Zalecamy kontakt telefoniczny, (58) 778 62 09, (58) 778 62 10 lub korespondencyjny (pocztą tradycyjną lub elektroniczną usc@gdansk.gda.pl, Platforma ePUAP), w zakresie:

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • wydania zaświadczenia o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze
 • zmiany imion i nazwisk.

 

Rejestracja urodzeń – na podstawie elektronicznego zgłoszenia urodzenia (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej). Odbiór dokumentów: w wersji elektronicznej na skrzynkę ePUAP lub listem poleconym na adres korespondencyjny lub osobiście, po uzyskaniu informacji na skrzynkę ePUAP: tel. (58) 778 62 14, (58) 778 62 06.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (po rozwodzie), po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu (58) 778 62 28. 

Wpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego drogą korespondencyjną lub po umówieniu terminu wizyty: tel. (58) 778 62 03, (58) 778 62 22.

Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego: (58) 778 62 01, (58) 778 62 05, (58) 778 62 11, (58) 778 62 18, 58 778 62 20, (58) 778 62 25, (58) 778 62 27, (58) 778 62 29.

Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego i ustalenie terminu ślubu odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty: tel. (58) 778 62 04, (58) 778 62 07, (58) 778 62 08, (58) 778 62 16, lub e-mail: usc@gdansk.gda.pl

Zmiana w liczbie gości na uroczystościach ślubnych w Nowym Ratuszu:

Uroczystości ślubne od 3 grudnia 2021 r. odbywają się w obecności Pary Młodej oraz świadków. Dodatkowo uczestniczyć może do dziesięciu osób.

Rejestracja zgonów - ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu – stanowisko 25 i 26 (I piętro), stanowisko 12 i 13 (parter).

Kontakt w sprawie rejestracji zgonu - e-mail: grzegorz.graefling@gdansk.gda.pl lub tel. (58) 778 62 31 lub (58) 323 69 32.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego zarówno dla osoby dorosłej jak i dla dziecka należy złożyć osobiście w jednej z trzech lokalizacji:

ZOM 1 ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
ZOM 3 ul. Nowe Ogrody 8/12, 80,803 Gdańsk
ZOM 4 ul. Wilanowska 2a, 80-809 Gdańsk

bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę. Wystarczy przyjść i pobrać bilet numerowy. (Przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność osoby małoletniej, która nie ukończyła 5-go roku życia).

 • Odbiór dowodów osobistych odbywa się w tym Zespole Obsługi Mieszkańców, w którym złożono wniosek. Odbiór dowodu osobistego na wniosek złożony drogą elektroniczną przez ePuap odbywa się WYŁĄCZNIE w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Odbiór dowodu może nastąpić bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę. Wystarczy przyjść i pobrać bilet numerowy
 • W sprawach dowodowych jest możliwość rezerwacji wizyty przez Portal Informacyjny www.gdansk.pl
 • Pozostałe sprawy dotyczące dowodu osobistego możemy realizować elektronicznie za pośrednictwem Platformy ePUAP na stronie internetowej obywatel.gov.pl. Zgłoszenia zameldowania, wymeldowania, wyjazdu za granicę i powrotu z tego wyjazdu, zaświadczenia z ewidencji ludności obsługujemy po wcześniejszej rezerwacji wizyty przez Portal Informacyjny www.gdansk.pl
 • Zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu, numerze PESEL, innych danych wnioskodawcy zawartych w rejestrze mieszkańców realizujemy również elektronicznie przez pismo ogólne na stronie internetowej Profilu zaufanego lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Zaświadczenia wydawane są po uiszczenia należnej z tego tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku. Szczegóły oraz wymagane dokumenty w procedurze urzędowej Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy
 • Zaświadczenie o własnym zameldowaniu (w języku polskim) można również pobrać samodzielnie (bez opłaty) na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce Pobierz dokument o zameldowaniu. Zaświadczenie to zawiera imiona, nazwisko, adres zameldowania i numer PESEL.
 • Udostępnienie danych z ewidencji ludności realizujemy: elektronicznie przez pismo ogólne na stronie internetowej Profilu Zaufanego lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegóły oraz wymagane dokumenty w procedurze urzędowej Udostępnianie danych z ewidencji ludności
 • Obsługa bezpośrednia Przedsiębiorców w sprawach związanych z działalnością gospodarczą oraz wpisem do ewidencji obiektów noclegowych odbywa po wcześniejszej rezerwacji wizyty przez Portal Informacyjny www.gdansk.pl
 • Potwierdzanie profilu zaufanego – rezerwacji wizyty przez Portal Informacyjny www.gdansk.pl

 

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW:

Referat Wymiaru Podatków

Deklaracje, pisma oraz korespondencja  w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych,  podatku rolnego, leśnego, podatku od  środków transportowych realizowane są za pośrednictwem poczty lub Platformy ePUAP,

Wnioski i korespondencja  w sprawie opłaty skarbowej realizowane są za pośrednictwem poczty lub Platformy ePUAP.

Czynności, które wymagają osobistego stawienia, w tym zapoznanie się z materiałem dowodowym, realizowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty:

 • tel. (58) 323 62 47, 58 323 65 48 – podatek od nieruchomości,
 • tel. (58) 323 65 86 - podatek od środków transportowych,
 • tel. (58) 323 62 50  - podatek rolny i leśny,
 • tel. (58) 323 62 36  - opłata skarbowa,
 • tel. (58) 323 62 48 58 323 62 50 – ulgi podatkowe.

Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych:

We wszelkich sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, w szczególności prawidłowego wypełnienia druków IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, zalecany jest kontakt elektroniczny za pośrednictwem maila wbmp@gdansk.gda.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

 1. umieszczonym w książce telefonicznej na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 2. umieszczonym pod imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do podpisu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości lub nakazie płatniczym w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Obsługa bezpośrednia podatników odbywa się na Sali Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 11, po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony Portal Informacyjny www.gdansk.pl lub pod numerem telefonu  58 52 44 500.

Referat Egzekucji:

 • Postępowania egzekucyjne w administracji prowadzone są na bieżąco.
 • Bezpośrednia obsługa klienta w pokoju nr 10  w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia), 80-803 Gdańsk, tel. (58) 323 71 02, (58) 323 71 03.

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

Referat Dochodów Podatkowych:

 • Wystawianie i wydawanie: zaświadczeń podatkowych, po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu: (58) 323 65 35

Referat Dochodów Budżetowych:

 • Wystawianie i wydawanie zaświadczeń niepodatkowych, po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu: (58) 323 62 67

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

Gospodarka Odpadami

Obsługa w Biurze Obsługi Klienta Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Partyzantów 36D wyłącznie po umówieniu pod nr telefonu: (58) 731 64 64.

Uwaga! Wypełnioną deklaracje lub inne dokumenty można zostawić we wrzutni znajdującej się przy drzwiach budynku przy ul. Partyzantów 36A.

Worki na odpady komunalne wydawane będą przy drzwiach przez pracownika Urzędu.

Mieszkania komunalne

Referat Lokalowy (ul. Partyzantów 74B) przyjmuje Klientów wyłącznie po umówieniu pod nr tel.: (58) 323 69 09 lub bezpośrednio przez  stronę internetową Portalu Informacyjnego www.gdansk.pl

Uprzejmie prosimy nie dostarczać, bez wezwania, żadnych dokumentów osobiście do Referatu Lokalowego. Wnioski i wszelkie dokumenty należy przekazywać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub do wrzutni usytuowanej w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Referat Handlu

Referat Handlu, przy ul. Kartuskiej 5, na bieżąco proceduje m.in. usługi:

 • wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wydawania decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • zawierania i obsługi umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta

i przyjmuje Klientów wyłącznie po umówieniu pod nr tel.: (58) 526 80 90.

 

WYDZIAŁ SKARBU:

Opłaty z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności czy opłatę za użytkowanie wieczyste, można dokonywać online za pośrednictwem strony internetowej Płatności online Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz przez bankowość elektroniczną. Ponadto wpłacać można bez prowizji w kilkunastu placówkach banku PEKAO rozlokowanych na terenie miasta.

Kontakt telefoniczny pod nr (58) 323 63 79, (58) 323 63 93 - sekretariat lub na adres mailowy ws@gdansk.gda.pl, złożenie korespondencji oraz obsługa bezpośrednia na Sali Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 12

Wszelkie procedury Wydziału Skarbu można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wizyty klientów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

 • sprzedaży nieruchomości (lokali, terenów)  nr tel. (58) 323 63 32, (58) 323 63 34, (58) 323 63 35, (58) 323 63 36
 • regulacji stanu prawnego nieruchomości nr tel. (58) 323 63 29, (58) 323 66 48
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty Gminy i Skarbu Państwa) nr tel. (58) 323 62 17, (58) 323 66 17, (58) 323 62 18, (58) 323 66 63 
 • użytkowanie wieczyste nr tel. (58) 323 62 25, (58) 323 62 26, (58) 323 62 27, 58 323 66 64

 

Profil zaufany można założyć:

1. przy pomocy bankowości elektronicznej

2. osobiście, po rezerwacji wizyty przez Portal Informacyjny www.gdansk.pl

3. za pośrednictwem Poczty Polskiej, w trzech prostych krokach:

 • załóż konto na platformie Envelo;
 • potwierdź tożsamość --> Pójdź na pocztę z dowodem osobistym lub paszportem i załóż Konto Zaufane Envelo;
 • aktywuj profil--> Zaloguj się do Envelo, a następnie wejdź w ustawienia konta i aktywuj Profil Zaufany.

4. Można również uzyskać profil zaufany ważny tymczasowo. Wniosek o profil zaufany składany jest online na stronie internetowej Profilu Zaufanego i potwierdzany w rozmowie wideo z urzędnikiem. Wideokonferencja odbywa się przez aplikacje Skype lub Microsoft Teams. Wszystkie informację na temat nowej usługi tymczasowego profilu zaufanego znajdują się na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY

 

Metryczka publikacji