Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Gdański Ogród Zoologiczny

1. Dane teleadresowe

Gdański Ogród Zoologiczny 
ul. Karwieńska 3
80-328 Gdańsk
tel./fax: 48 58 552 17 51
tel.: 48 58 552 00 41/42
www: www.zoo.gda.pl
e-mail: zoo@zoo.gda.pl
Godziny urzędowania biura: poniedziałek - piątek, 07:00 - 15:00

Dla zwiedzających Gdański Ogród Zoologiczny czynny jest cały rok:
maj - wrzesień: od 9.00 do 19.00,
kwiecień i październik: od 9.00 do 17.00,
pozostałe miesiące: od 9:00 do 15:00

Wejście do zoo możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Ogrodu.

2. Forma prawna

Gdański Ogród Zoologiczny jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), powołaną uchwałą Nr XVI/506/99 z dnia 25.11.1999 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeże w Gdańsku będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XLVII/1635/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. oraz uchwałą Nr XLV/1268/10 z dnia 21 stycznia 2010 r.

Obecnie obowiązująca treść statutu ustalona została uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXV/962/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

Podstawę prawną działania Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, stanowią:

 1. ustawa z dnia 08  marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami)
 2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami)
 3. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późniejszymi zmianami)
 4. ustawa  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)
 5. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami)
 6. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późniejszymi zmianami)
 7. statut Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

3. Przedmiot działalności:

 1. Podstawowym przedmiotem działania jednostki jest zarządzanie administrowanie,  utrzymanie i rozbudowa Ogrodu Zoologicznego poprzez:
  1. kompletowanie, utrzymanie i eksponowanie kolekcji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem, zgodnie z założeniami wieloletniego planu hodowlanego i dydaktycznego,
  2. przetrzymywanie posiadanych zwierząt w warunkach odpowiadających ich potrzebom biologicznym,
  3. edukacja w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej,
  4. uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem,
  5. współdziałanie z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz z innymi instytucjami i organizacjami, powołanymi do ochrony zwierząt i środowiska naturalnego,
  6. modernizacja i rozbudowa obiektów ekspozycyjnych,  zaplecza hodowlanego, administracyjnego i dydaktycznego,
  7. prowadzenie działalności dydaktycznej, dla szkół wszystkich stopni,
  8. prowadzenie innej działalności, w tym zamawianie i sprzedaż biletów wstępu do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, pamiątek i folderów oraz udostępnianie terenów i obiektów należących do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.
 2. Dodatkowym przedmiotem działania Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego jest zarządzanie, administrowanie, utrzymanie i rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Gdańsku, ul. Przyrodników, 14 poprzez:
  1. prowadzenie działalności interwencyjnej związanej ze zwierzętami domowymi na terenie Gminy Miasta Gdańska,
  2. przyjmowanie oraz przetrzymywanie psów i kotów pochodzących z terenów Gminy Miasta Gdańska, zagubionych, zabłąkanych lub z innych przyczyn bezdomnych i opieki nad nimi,
  3. zapewnienie optymalnych warunków bytowania bezdomnych zwierząt w schronisku,
  4. wykonywanie sterylizacji i kastracji psów i kotów przebywających w schronisku,
  5. modernizację i rozbudowę obiektów schroniska,
  6. realizowanie programu elektronicznej identyfikacji i rejestracji psów będących własnością mieszkańców Gminy Miasta Gdańska,
  7. realizowanie zadań mających na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasta Gdańska,
  8. przekazywanie zwierząt właścicielom lub w ramach adopcji nowym opiekunom,
  9. działalność informacyjno edukacyjna w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi.

4. Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje na temat prowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego: http://zoo.gda.pl/public-orders

metryczka publikacji