BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Dotacja na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Formularze do pobrania:

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy – wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

lub

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • 1) wniosek o udzielenie dotacji,
 • 2) dokument potwierdzający stosowanie  ogrzewania węglowego, jako jedynego źródła ogrzewania,  w sezonie grzewczym poprzedzającym instalację ogrzewania  elektrycznego, gazowego, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
  • a) zaświadczenie zarządu wspólnoty, zarządcy nieruchomości, administratora – w przypadku gdy taki organ został ustanowiony,
  • b) opinia kominiarska - w pozostałych przypadkach, nie wymienionych w lit. a), w szczególności w przypadku  budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym bliźniaczych i szeregowych,
 • 3) kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały rachunków/faktur należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 • 4) oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku, dotyczące w szczególności:
  • a) likwidacji węglowego systemu ogrzewania,
  • b) odbioru technicznego instalacji grzewczej,
  • c) zgody właściciela/współwłaściciela, zarządu wspólnoty, zarządcy lub administratora  nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania i wypłatę dotacji,
  • d) zawarcia umowy z dostawcą medium grzewczego.
 • 5) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  jest zobowiązany przedstawić:
  • a) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis w w/w okresie,
  • b) informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Wnioski nierozpatrzone w roku, w ktorym zostały złożone - podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 71 70

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
informacja – parter oraz stanowisko 18
tel. 58 323 60 30

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

SEKRETARIAT WYDZIAŁU ŚRODOWISKA Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Piekarnicza 16 pok. 15
tel. 58 768 82 00

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Referat Polityki Ekologicznej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Środowiska: ul. Piekarnicza 16
pokój nr 11, tel. 58 768 82 13

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXX/843/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016r w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną"(zm. uchw. Nr XLII/1166/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2017r)

Tekst ujednolicony regulamiu udzielania dotacji (192.44 KB)

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.


Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

Wysokość jednorazowej dotacji na zadanie (zamiana ogrzewania węglowego  na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej)  ustala się według następujących zasad:

1)  100 % łącznej wysokości wydatków, nie więcej niż 6 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych  i przedsiębiorców, z wyłączeniem  wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych , o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy  z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła  Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2)  50 % łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy  z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła  Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013r poz.1169 z późn. zm.),

3) 50 % łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są  wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym łożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na:

1)        ogrzewanie gazowe:

a)         zakup i montaż  kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym,

b)         montaż instalacji grzewczej,

c)         montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym  montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego);

2)         ogrzewanie elektryczne:

a)         zakup i montaż urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła, w szczególności:  pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, grzejników na podczerwień,

b)         wykonanie przyłączy do linii przesyłowych i montaż instalacji elektrycznej na potrzeby  ogrzewania;

3)        podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

a)         zakup i montaż węzłów cieplnych,

b)         wykonanie przyłączy do linii przesyłowych,

c)         instalację centralnego ogrzewania.

 

Nie przyznaje się dotacji na:

1)         instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych,

2)         zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym,

3)         zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze,

4)         instalację  systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,

5)         przebudowę ogrzewania na ogrzewanie olejowe,

6)         instalację ogrzewania z zastosowaniem pomp cieplnych.

 

metryczka publikacji