Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Dom Pomocy Społecznej "Polanki"

80-308 Gdańsk ul. Polanki 121
tel: (58) 552 33 32
tel./fax: (58) 552 19 52
e-mail: sekretariat@dpspolanki.pl
www.dpspolanki.pl

Status prawny jednostki i przedmiot działalności:

Dom Pomocy Społecznej Polanki jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska, o zasięgu ponadgminnym, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

Nadzór nad Domem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych i posiada 104 miejsca w tym 38 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 66 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

W strukturach Domu działa Klub Samopomocy dla 20 osób starszych ze środowiska lokalnego.

Kierownictwo jednostki:

Dyrektor:  Danuta Podogrodzka-Oleńko
Główny Księgowy: Agnieszka Rozkowinska
Kierownik Działu Opiekuńczego:  Teresa Beling
Kierownik Działu Administracyjno  Gospodarczego:  Piotr Leśniewski

Kierownik Działu Wspierającego : Jarosław Wierzbicki

 

Budżet Domu Pomocy Społecznej na rok 2021 wynosi  5.512.660,00 zł

Budżet Klubu Samopomocy na rok 2021 wynosi 186.411,00 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS 2021 wynosi 4.417,20 zł

Średni koszt utrzymania uczestnika Klubie Samopomocy wynosi 776,11 zł 

Majątek brutto DPS Polanki na dzień 01.01.2021 wynosi: Środki trwałe - 13.203.628,95 zł, Pozostałe środki trwałe - 1.180.346,99 zł, wartości niematerialne i prawne - 7.665,32zł .

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 • Uchwała Nr LII/1794/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym wraz z późniejszymi zmianami,
 • Zarządzenie Nr 615/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminy organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki 121,
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 117 poz. 1837 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.)
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)
 • Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104   z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

Informacje

Informacje na temat prowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych, oferty pracy oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej "Polanki" www.dpspolanki.pl
Dyrektor jednostki przyjmuje w ramach skarg i interwencji od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 10.00 

metryczka publikacji