Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska - zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków historycznego zespołu budowlanego - zespołu budynków mieszkalnych położonych przy ul. Nad Jarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 29, 29A, 30, 30A, 31A, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 21, 38/1, 39, 40, 41, 42,8, 33/1, 32, 30, 28, 26/2, 25, 23, 44/2, 46/1, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 43, obr. 079 oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 247, 248, 251, 252, 255, 259, 260, 261, 262, 264, obr. 065 wraz z odcinkiem ulicy Nad Jarem, zlokalizowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 43, obr. 079 w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.10.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z § 18b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56)

Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej historycznego zespołu budowlanego: zespołu budynków mieszkalnych położonych w Gdańsku przy ulicy Nad Jarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 29, 29A, 30, 30A, 31A, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 21, 38/1, 39, 40, 41, 42,8, 33/1, 32, 30, 28, 26/2, 25, 23, 44/2, 46/1, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 43, obr. 079 oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 247, 248, 251, 252, 255, 259, 260, 261, 262, 264, obr. 065 wraz z odcinkiem ulicy Nad Jarem, zlokalizowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 43, obr. 079 w Gdańsku.

Pismem z dnia 02.11.2022 r., znak RD.5140.65.2022.MG(3) Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków wskazanego wyżej zespołu budynków mieszkalnych wraz z odcinkiem ulicy Nad Jarem.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 840),  w gminnej ewidencji zabytków obligatoryjnie powinny być ujęte wszystkie zabytki nieruchome figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków. O zamiarze dokonania tych czynności powiadamia się wszystkich właścicieli i posiadaczy zabytku na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytku (§ 18b ust. 4 cyt. wyżej rozporządzenia).

Metryczka publikacji