BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Gdańsk

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Gdańsk

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz.U.2017, poz. 788 ze zm.),

 

zawiadamiam

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Gdańsk od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 9 września 2018 r., w siedzibie, Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, ul. Piekarnicza 16, pokój nr 15, 1 piętro, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki w godz. 8°°-16°°, środa w godz. 8°°-17°°, piątki w godz. 8°°-15°°.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2018 r.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu został opracowany przez specjalistyczną jednostkę „Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej” Oddział              w Gdyni, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku, uwzględniając stan na gruncie. Do sporządzenia projektu planu nie uwzględniono zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pouczenie:

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu jest podstawą naliczenia podatku leśnego

Uwaga

Projekt „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów” zwany dalej „UPUL”) został sporządzony przez specjalistyczną jednostkę  „Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej” oddział w Gdyni i dotyczy terenów prywatnych osób fizycznych, wspólnot gruntowych, itp. (nie stanowiących własności Skarbu państwa i gminy). Grunty gęsto porośnięte drzewami (ewidencyjnie nie będące lasem) ww. Biuro uznało jako działki o charakterze leśnym (które powinny być przeznaczone do zmiany w klasyfikacji ewidencji gruntów jako las /Ls/). Konsekwencje są takie, że posiadacz takiego terenu nie może budować bez uzyskania decyzji z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Decyzja taka może wiązać się z uiszczeniem opłat.

Dlatego, jeżeli Pani/Pan dostał/a niniejsze zawiadomienie, a ma zamiar zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w najbliższym czasie  zabudować przedmiotową działkę, należy sprawdzić zapisy w „UPUL” i ewentualnie wnieść zastrzeżenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 768 82 11

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 199.1), zwanego dalej „RODO”, Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska - Miasto Gdańsk, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; fax: +48 58 302 39 41.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na mocy art. 6 ust. 1 lit. a - f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu kontaktowym z wnioskodawcą, w zakresie uzupełnienia informacji ujętych w zgłoszeniu oraz poinformowania o sposobie jego rozpatrzenia.

Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustaw kompetencyjnych.

 1. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w szczególnych przypadkach;
 4. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 7. Każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.

 

metryczka publikacji