BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności: p.n. „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku w zakresie skrzyżowania ulic Nowa Warszawska Bulońska Płn. w ramach budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowa Warszawska w zakresie dodatkowego skrzyżowania w ciągu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem ulicy KD82 Skrzyżowanie ulic Nowa Warszawska – Bulońska Płn.”.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.);

Prezydent Miasta Gdańska wykonujący zadania Starosty zawiadamia, że z wniosku zarządcy drogi reprezentowanego przez Pana Włodzimierza Bartosiewicza - Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 16.05.2018 r. uzupełnionym pod względem formalno-prawnym w dniu 24.07.2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności:

p.n. „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku w zakresie skrzyżowania ulic Nowa Warszawska Bulońska Płn. w ramach budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowa Warszawska w zakresie dodatkowego skrzyżowania w ciągu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem ulicy KD82 Skrzyżowanie ulic Nowa Warszawska – Bulońska Płn.”.

zlokalizowanej:

  • w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

- obręb 048 – działki:

nr 69/4, 74/1, 75/4, 75/5, 75/15, 75/18, 75/19, 76/2, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/11, 78/12, 79/6, 79/7, 79/11, 79/12, 79/13, 79/14, 79/15, 80/3, 81, 237/41, 237/42, 237/50 (237/35), 238;

- obręb 074 – działki:

nr 8/163, 8/164, 8/166, 8/168, 8/195, 8/196, 8/197, 8/243 (8/215), 8/236, 8/245 (8/237), 8/247 (8/238), 8/248 (8/238), 8/239, 10/249, 10/250, 10/251, 10/252, 10/321 (10/253), 12/11, 12/12, 12/13;

- obręb 075 – działki:

nr 3/16, 3/18, 4, 6/20 (6/9), 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/22 (6/15), 7, 9, 10/4, 10/10 (10/7), 48/1, 48/2, 73, 74/49 (74/3), 74/51 (74/5), 75/1;

  • objętych obowiązkiem budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

- obręb 048 – działki: 75/7, 79/16, 80/5, 237/36;

- obręb 074 – działki: 8/217, 8/246 (8/237), 8/240, 10/322 (10/253);

- obręb 075 – działki: 10/11 (10/7).

W nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej inwestycji, a także możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pok. 459 (w poniedziałki godz. 8°°- 16°°, środy w godz. 8°°- 17°°, w piątki godz. 8°°- 15°° oraz czwartki w godz. 8°°- 9°° i 14°°- 16°°).

 

POUCZENIE: Informuje się, iż zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka publikacji