BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 mm przy ulicy Łostowickiej w Gdańsku”.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017r. Dz.U. poz.1257 z późniejszymi  zmianami ), w związku z art. 53. ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi  zmianami )

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 mm na dz. nr 24/10  i dz. nr 31/1 obr. 0670 przy ulicy Łostowickiej  w Gdańsku”.

         W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 455   w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700,  w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie  14 dni od dnia dokonania obwieszczenia.

 

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 09.08.2018r.

 

 

metryczka publikacji