BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zadania biura

Do zadań Biura należy:

 • realizowanie zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Miastem Gdańsk w stosunku do obszarów wymienionych w porozumieniu, a w szczególności:
  • uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
  • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
  • wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane, na dokonywanie podziałów, na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów oraz innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
  • uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wydawanie decyzji wstrzymujących działania wykonywane z naruszeniem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w obszarach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
  • wydawanie decyzji nakazujących wykonanie określonych czynności na koszt osoby, która naruszyła przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w obszarach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
  • wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
  • przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz podejmowanie działań w związku z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli w obszarach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
 • wydawanie opinii konserwatorskich,
 • zlecanie prowadzenia prac konserwatorskich, w tym interwencyjnych, badawczych i dokumentacyjnych ujętych w budżecie Miasta oraz sprawowanie nad nimi nadzoru merytorycznego,
 • prowadzenie miejskiej ewidencji zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Miasta,
 • sporządzanie miejskiego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji,
 • przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem i niezwłoczne przekazanie przyjętego zawiadomienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
 • wydawanie legitymacji i zaświadczeń o pełnieniu funkcji społecznego opiekuna zabytków,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie procedury związanej z udzielaniem pożyczek osobom prawnym na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie poprzez:
  • ocenę złożonego przez pożyczkobiorcę sprawozdania z wykorzystania środków przekazanych na podstawie umowy pożyczki pod względem poprawności formalnej,
  • ocenę złożonego przez pożyczkobiorcę sprawozdania z realizacji tych prac pod względem merytorycznej zgodności z zawartymi w umowie zamierzeniami,
  • analizę wydatkowania środków, na które została udzielona i przekazana pożyczki,
  • ewentualne ustalenie kwoty, wydatkowanej na inne cele niż określone w umowie, podlegającej zwrotowi do budżetu przed terminem, w którym zobowiązanie stanie się wymagalne,
 • prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie poprzez:
  • ocenę złożonego przez beneficjenta sprawozdania z wykonania prac, na które została udzielona dotacja lub zostały przekazane środki pod względem poprawności formalnej,
  • ocenę złożonego przez beneficjenta sprawozdania z realizacji tych prac pod względem merytorycznej zgodności z zawartymi w umowie zamierzeniami,
  • analizę wydatkowania środków, na które została udzielona lub udzielona i przekazana dotacja,
  • ewentualne ustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad zabytkami.
metryczka publikacji