BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Urząd Stanu Cywilnego

 • rejestracja oraz sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
 • przyjmowanie oświadczeń woli:
  • o wstąpieniu w związek małżeński,
  • o uznaniu dziecka,
  • o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska męża matki,
  • o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,
 • załatwianie formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
 • załatwianie formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 • uzupełnianie aktu stanu cywilnego
 • transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
 • odtworzenie treści aktów stanu cywilnego
 • rejestracja urodzenia, małżeństwa i zgonu, które nastąpiły za granicą, w kraju, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego albo w przypadku nie zarejestrowania urodzenie lub zgonu za granicą
 • wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk
 • organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz rocznicami urodzin,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;
metryczka publikacji