Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Opieki i Wychowania

Kierownik: Anna Przybyszewska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 309
tel.: (+48 58) 323 67 67
e-mail: anna.przybyszewska@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto, w tym ustalanie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • sprawowanie nadzoru nad polityką kadrową w przedszkolach i placówkach oświatowych będących w zakresie zadań Referatu,
 • koordynowanie procesu rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i inne podmioty,
 • gromadzenie informacji z zakresu rekrutacji do niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej w zakresie zadań referatu,
 • prowadzenie procesów zakładania lub likwidacji przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych placówek oświatowych,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na zakładanie przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne, niż Miasto,
 • prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów, w tym wydawanie zaświadczeń i decyzji w wymienionym zakresie,
 • monitorowanie miejskich konkursów przedmiotowych w przedszkolach i placówkach oświatowych,
 • wydawanie skierowań dla uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i placówek specjalnych,
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw szczególnych udzielanych dyrektorom przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
 • obsługa programu stosowanego do rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto, w zakresie zadań referatu,
 • sprawowanie nadzoru i kontrola realizacji zadań, w tym sporządzanie sprawozdań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3,
 • przyznawanie dotacji dla niepublicznych podmiotów prowadzących opiekę nad dzieckiem do lat 3,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie obniżek i zwolnień uczniów z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Gdańskiej,
 • ustalanie z dyrektorami przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto wysokości opłat za posiłki,
 • współudział w realizacji procedury Niebieskiej Karty,
 • koordynowanie programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zarządzanie boiskami osiedlowymi położonymi na nieruchomościach Miasta, które nie posiadają zarządcy lub administratora,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad Gdańskim Zespołem Żłobków,
 • przygotowywanie wykazów dzieci będących mieszkańcami innych gmin, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gdańsku, w tym weryfikacja oświadczeń rodziców,
 • przyjmowanie wykazu dzieci będących mieszkańcami Gdańska, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach, w tym weryfikacja oświadczeń rodziców,
 • występowanie o dofinansowanie w ramach programów rządowych w obszarze edukacji w zakresie zadań referatu,
 • prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie zadań referatu;
Metryczka publikacji