Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Lokalowy

Kierownik: Mirella Doszczak
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk
pokój nr 301
tel.: +48 58 323 69 45       
tel: +48 58 323 69 09
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • przyjmowanie, rozpatrywanie i bieżąca weryfikacja wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej świadczonej z zasobu mieszkaniowego Miasta, w tym o uzyskanie prawa do:
  • najmu socjalnego lokalu,
  • najmu lokalu zamiennego,
  • najmu lokalu mieszkalnego,
 • sporządzanie, weryfikacja i realizacja list osób zakwalifikowanych do uzyskania pomocy mieszkaniowej świadczonej przez Miasto w formie najmu lokalu,
 • prowadzenie postępowań potwierdzających prawo do lokalu:
  • osób pozostających w lokalu opuszczonym przez najemcę lub nie wstępujących w najem po śmierci najemcy,
  • osób, którym wygasł dotychczasowy tytuł prawny,
  • w przypadku przekształceń struktury lokalu,
 • wydawanie ofert i skierowań do zawarcia umów najmu lokalu na rzecz osób, którym Miasto przyznało prawo do lokalu,
 • rozpatrywanie spraw związanych z poszerzeniem, podziałem i przebudową lokali komunalnych oraz adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,
 • przygotowywanie i przedstawianie w trybie realizacji wyroków o eksmisję:
  • oferty najmu socjalnego lokalu,
  • oferty najmu tymczasowego pomieszczenia,
  • wskazywanie noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe,
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i bieżąca weryfikacja wniosków o zamianę lokalu mieszkalnego oraz pośrednictwo w zamianie mieszkań, z których przynajmniej jedno znajduje się w zasobie Miasta,
 • sporządzanie, weryfikacja i realizacja list wykwaterowań mieszkańców:
  • z budynków o złym stanie technicznym,
  • z budynków, których remont jest nieopłacalny,
  • z budynków położonych na terenach inwestycyjnych Miasta,
  • z obiektów użyteczności publicznej,
  • z budynków i lokali przeznaczonych do remontu lub modernizacji, w tym z uwzględnieniem ustaleń zawartych w obowiązującym Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdańska,
 • wyodrębnianie z mieszkaniowego zasobu Miasta lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i bieżąca weryfikacja wniosków o najem pracowni twórców w innych lokalach niż lokale użytkowe,
 • realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego poprzez ustalanie uprawnień do najmu mieszkania ze wsparciem i najmu mieszkania wspomaganego oraz realizacja rekomendacji społecznych do najmu lokalu po zakończeniu programów realizowanych w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • akceptowanie przejęcia lokali w ramach zamiany nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • prowadzenie spraw związanych z użyczeniem lub najmem lokali użytkowych nie będących w administracji Gdańskich Nieruchomości,
 • opracowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania działań nadzorczych nad Gdańskimi Nieruchomościami,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych w zakresie przejmowanych przez Miasto nieruchomości,
 • opiniowanie wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego,
 • prowadzenie działań mających na celu racjonalne gospodarowanie pustostanami lokalowymi znajdującymi się w zasobie Miasta,
 • utworzenie i prowadzenie bazy danych nieruchomości Miasta oraz sprawowanie nadzoru nad danymi umieszczanymi w bazie przez jednostki organizacyjne Miasta,
 • analiza zasobów oraz analiza potrzeb lokalowych jednostek organizacyjnych Miasta,
 • realizacja polityki gospodarowania nieruchomościami Miasta, w tym nieruchomościami zajmowanymi przez jednostki oświatowe, kultury oraz sportowe,
 • podejmowanie działań oraz koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania nieruchomościami Miasta, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad jednolitą i spójną polityką wynajmowania nieruchomości przeznaczonych na działalność oświatową, socjalną, kulturalną oraz sportową, w szczególności w zakresie prawidłowości stosowania stawek najmu.
Metryczka publikacji