Referat Lokalowy

Kierownik: Mirella Doszczak
ul. Partyzantów 74B
80-254 Gdańsk
pokój nr 301
tel.: +48 58 323 69 45
       +48 58 323 69 09


e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania Referatu:

 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i bieżąca weryfikacja wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej świadczonej z zasobu mieszkaniowego Miasta, w tym o uzyskanie prawa do najmu lokalu:
  • socjalnego,
  • zamiennego,
  • mieszkalnego;
 • Sporządzanie i weryfikacja wykazów osób zakwalifikowanych do uzyskania pomocy mieszkaniowej od Miasta oraz prowadzenie spraw z tym związanych;
 • Potwierdzanie uprawnień, wydawanie zaświadczeń stwierdzających prawo do lokalu będącego w dyspozycji Miasta;
 • Wydawanie ofert i skierowań do zawarcia umów najmu lokalu na rzecz osób, którym Miasto przyznało prawo do lokalu;
 • Rozpatrywanie spraw związanych z poszerzeniem, podziałem i przebudową lokali komunalnych oraz adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe;
 • Przygotowywanie i przedstawianie w trybie realizacji wyroków o eksmisję:
  • oferty najmu lokalu socjalnego
  • oferty najmu tymczasowego pomieszczenia;
  • wskazanie noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe;
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i bieżąca weryfikacja wniosków o wymianę lokalu mieszkalnego;
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i bieżąca weryfikacja wniosków o legalizację uprawnień:
  • do lokalu w trybie szczególnym,
  • po zgonie najemcy,
  • po spłacie zadłużenia;
 • Prowadzenie czynności związanych z wyodrębnianiem z zasobu mieszkaniowego Miasta lokali:
  • socjalnych w ramach umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
  • mieszkalnych na czas trwania stosunku pracy,
  • mieszkalnych na mieszkania chronione lub treningowe;
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i bieżąca weryfikacja wniosków o najem pracowni twórców w innych lokalach niż lokale użytkowe;
 • Opiniowanie zmian regulaminów wynajmu lokali miejskich spółek mieszkaniowych;
 • Zawieranie umów na najem lokali komunalnych, które nie zostały przekazane w administrację jednostkom organizacyjnym Miasta;
 • Przejmowanie lokali w ramach zamiany nieruchomości;
 • Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali;
 • Prowadzenie spraw związanych z użyczeniem lub innymi formami używania lokali użytkowych;
 • Oddawanie w najem lokali komunalnych w trybie przetargu publicznego ograniczonego i nieograniczonego (ustnej licytacji stawki czynszu), nie będących w administracji Gdańskich Nieruchomości;
 • Opracowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania działań nadzorczych nad Gdańskimi Nieruchomościami;
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych w zakresie przejmowanych przez Miasto nieruchomości;
 • Opiniowanie wniosków o sprzedaż lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy;
 • Prowadzenie działań mających na celu racjonalne gospodarowanie pustostanami lokalowymi znajdującymi się w zasobie Miasta;

   

 • Utworzenie i prowadzenie bazy danych nieruchomości Miasta oraz sprawowanie nadzoru nad danymi umieszczanymi w bazie przez jednostki organizacyjne Miasta;
 • Analiza zasobów oraz analiza potrzeb lokalowych jednostek organizacyjnych Miasta;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zwalnianych lokalach będących w administrowaniu jednostek organizacyjnych Miasta, z wyłączeniem lokalu mieszkalnych;
 • Przygotowywanie propozycji dotyczących zagospodarowania nieruchomości przeznaczonych na działalność oświatową, socjalną, kulturalną oraz sportową, w tym zmian przeznaczenia nieruchomości;
 • Realizacja polityki gospodarowania nieruchomościami Miasta, w tym nieruchomościami zajmowanymi przez jednostki oświatowe, kultury oraz sportowe;
 • Podejmowanie działań oraz koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania nieruchomościami Miasta, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • Sprawowanie nadzoru nad jednolitą i spójną polityką wynajmowania nieruchomości przeznaczonych na działalność oświatową, socjalną, kulturalną oraz sportową, w szczególności w zakresie prawidłowości stosowania stawek najmu.
Metryczka publikacji