Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Finansów Oświaty

Kierownik: Anna Suszyńska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 311
tel.: 58 323 67 54
e-mail: anna.suszynska@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • sporządzanie zbiorczego planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań oświatowych,
 • opracowywanie oraz aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej w zakresie zadań oświatowych,
 • koordynacja i obsługa finansowa budżetu zadaniowego w zakresie zadań oświatowych,
 • sporządzanie wniosków o przekazanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań oświatowych oraz sporządzanie i obsługa dokumentów finansowych,
 • sporządzanie harmonogramów płatności wydziału i nadzorowanych jednostek w zakresie zadań oświatowych,
 • monitorowanie realizacji planu finansowego oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział w zakresie zadań oświatowych,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie w zakresie zadań oświatowych,
 • udzielanie dotacji szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inne podmioty niż Miasto,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczania dotacji w zakresie zadań oświatowych przekazanych z budżetu Miasta oraz ustalanie kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu, w tym wystawianie wezwań do zapłaty,
 • obsługa finansowa zadań Wydziału, w tym:
  • dotacji otrzymywanych z instytucji rządowych w zakresie oświaty,
  • programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • sporządzanie sprawozdań opisowych w zakresie zadań oświatowych,
 • sporządzanie sprawozdań o wysokości wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto,
 • przygotowywanie analiz ekonomicznych w zakresie zadań oświatowych dla własnych potrzeb planistycznych, podmiotów zewnętrznych oraz  na potrzeby innych wydziałów Urzędu,
 • sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
 • organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym przyznawanie i podział środków,
 • przygotowywanie raportów, na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej,
 • koordynowanie dowożenia uczniów do szkół,
 • koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w placówkach prowadzonych przez Miasto,
 • koordynowanie wyposażania uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Miasto,
 • realizacja rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka Szkolna w placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Miasto,
 • wystawianie not księgowych oraz wprowadzanie danych do modułu wpływów budżetowych w zakresie uczęszczania dzieci do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie zadań referatu
Metryczka publikacji