BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2018 r. decyzji administracyjnej dotyczącej budowy nowego budynku przy ul. Wróblej 23, w Gdańsku

Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2018 r. decyzji administracyjnej dotyczącej budowy nowego budynku przy ul. Wróblej 23, w Gdańsku

Obwieszczenie

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 23  lipca  2003  roku  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (Dz. U.

z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2017 r., poz. 1595) w związku art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, stosownie do zapisów Porozumienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 listopada 2015 r., zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2015 roku, poz. 3422).

Prezydent Miasta Gdańska

Zawiadamia o wydaniu decyzji administracyjnej dnia 7 sierpnia 2018 r. na wniosek Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o z siedzibą przy ul. królikarnia 13, 80-744 w Gdańsku dotyczącym wniosku budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Wróblej 23 i  zlokalizowanej na nr: 452 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 466/1, 466/2 obręb 100 w Gdańsku

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy
w Urzędzie Miejskim, w Sali Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia oraz, że mogą zapoznać się z decyzją
w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Wały Jagiellońskie 1 pok. nr 1
(tel. 58-323-17-09).

Obwieszczenie (189.55 KB)

metryczka publikacji