Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dane teleadresowe:


80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5
/fax (58) 320 22 96
e-mail: mzon@gdansk.gda.pl

numer rachunku bankowego: 
86 1240 1268 1111 0010 5863 8254  

(do wpłat za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji)  

Kierownictwo:
Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  - Karin Godziniec
tel. (58) 320 22 96

Inspektor ochrony danych:
Maciej Pabiś
adres e-mail: mzon@gdansk.gda.pl

Godziny przyjęć klientów: 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.30 - 14.00 
czwartek: 8.30 - 17.00

Status prawny jednostki:
Jednostka budżetowa

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. (80.35 KB)

Sprawozdanie finansowe jednostki

MZON sprawozdanie finansowe 2020 (1.05 MB)

mzon sprawozdanie finansowe (1.27 MB)

MZON sprawozdanie finansowe 2019 (12.94 MB)Przedmiot działalności:

• orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia

• orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia

•  orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

• orzeczenie wydane w celu weryfikacji prawa do karty parkingowej

wystawianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobom niepełnosprawnym

• wydawanie kart parkingowych

Akty regulujące funkcjonowanie jednostki:

•  ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 214, Poz. 1407 z późn. zm.)

•  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139 poz. 1328)

•   Uchwała Rady Miasta nr XLV/1574/05 z dnia 24.11.2005r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Gdańska – Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

•  Uchwała Nr XXIX/795/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków:

A. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się z:

1. Wniosek osoby ubiegającej się o orzeczenie
2. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza prowadzącego (wydanie nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem)
3. Dokumentacja medyczna z leczenia i diagnozy (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem lub ksero i oryginał do wglądu) tj. Wyniki badań, karty leczenia szpitalnego, przebieg leczenia w poradni inne dokumenty pozwalające ustalić niepełnosprawność i czas jej powstania. 
4. Oświadczenie o adresie stałego zamieszkania (gdy inny niż meldunek potwierdzony dokumentem )
5. Oświadczenie o miejscu pobytu (dla osób bez meldunku lub czasowo przebywających poza miejscem swojego stałego zamieszkania)
6. Poprzednie orzeczenie (jeśli było wydane)
7.  postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dla których został ustanowiony opiekun prawny lub kurator.


Druki do pobrania:


Dla osób które ukończyły 16 r.ż.

(występujących o wydanie orzeczenia po raz pierwszy lub których orzeczenie traci ważność - wnioski o wydanie kolejnego orzeczenie nie mogą zostać złożone wcześniej niż na 30 dni przed końcem posiadanego orzeczenia lub które występują o wydanie nowego orzeczenia w związku ze zmianą stanu zdrowia):

 1. Wniosek - wniosek (19.05 KB) 
 2. Zaświadczenie - zaświadczenie (7.76 KB) 
 3. Oświadczenie o adresie stałego pobytu- druk

  Dla dzieci i młodzieży do 16 r.ż.
  1. Wniosek do 16 r.ż wniosek do 16 rż (15.32 KB)
  2. Zaświadczenie dla dziecka– zaświadczenie do 16 rż (7.64 KB) 
 4. Oświadczenie o adresie stałego pobytu- druk


Druki wspólne:
1. Oświadczenie o pobycie – druk  (gdy przebywa się pod innym adresem niż meldunek lub w przypadku braku meldunku)
2. Wniosek o wydanie duplikatu orzeczenia - wniosek o wydanie duplikatu orzeczenia (23.5 KB)

Pozostałe druki:

1.

 

 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej:


Druk wniosku

  • Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (156.24 KB)
   Do wypełnionego druku należy dołączyć:
   • aktualną fotografię
   • ksero ostatniego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
   • ksero dowodu osobistego (Dla wniosków składanych za pośrednictwem poczty lub pełnomocnika)


   Osoba składająca osobiście wniosek obowiązana jest okazać się ważnym dokumentem tożsamości. Natomiast jeśli wnioskodawca nie składa wniosku osobiście, tylko przez osobę umocowaną do tego prawnie, wówczas zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopię dokumentu tożsamości z wyczernionymi danymi w zakresie imion rodziców i nazwiska rodowego co umożliwi weryfikację, czy fotografia wnioskodawcy dołączona do wniosku odpowiada wizerunkowi tej osoby widniejącemu na fotografii w dowodzie osobistym.

   Od 1 sierpnia 2017 r. Legitymacje wydawane są na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

   1) 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

   2) 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 rok życia.

   W przypadku osób które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji, bez ograniczenia 10 lat ważności.

   W wypadku gdy upłynął termin ważności legitymacji  przed upływem terminu ważności orzeczenia osoba zainteresowana składa ponowny wniosek o wydanie legitymacji przedstawiając do wglądu ostatnie prawomocne orzeczenie.

   Informacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotycząca legitymacji osoby niepełnosprawnej

   Informacja Biura Pełnomocnika Rządu (704.74 KB)


   Za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej pobierana jest opłata w wysokości 15 zł która stanowi dochód budżetu państwa. Przedmiotową opłatę należy wpłacić na numer rachunku bankowego Miejskiego  Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku o następujących numerach  86 1240 1268 1111 0010 5863 8254        

   Legitymacje   dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność na czas w nich określony.


   C. Wniosek o wydanie karty parkingowej

   Z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące wzoru, trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. 2021 poz. 1123)
    
   Zgodnie z § 1 pkt 1 wspomnianego rozporządzenia do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego SARS-CoV-2 wniosek o wydanie karty parkingowej może być złożony z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym za pośrednictwem operatora pocztowego. Do wniosku złożonego z wyłączeniem osobistego stawiennictwa załącza się odpowiednio kopię oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Karta parkingowa o której mowa za zgodą Wnioskodawcy może zostać doręczona za pośrednictwem operatora pocztowego.
   Całość Rozporządzenia można pobrać za pomocą linka znajdującego się pod nowym wzorem wniosku o wydanie karty parkingowej.
   wniosek o wydanie KARTY obowiązujący od 1 lipca 2021 r (23.54 KB)
  • rozporządzenie karty parkingowe (868.45 KB)

Do wniosku należy dołączyć:
• aktualną fotografię
• ksero ostatniego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu )
• potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty

Opłatę za złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł należy wpłacać na konto:
Miejski Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku
80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5,
Nr konta 86 12 40 12 68 11 11 00 10 58 63 82 54
tytułem: opłata za kartę parkingową – imię nazwisko wnioskodawcy

W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, które weszło w życie z dniem 03.06.2015 r.

co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014 r., utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność.

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r.

Wytyczne dotyczące nowo składanych wniosków:

1.   Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanego dalej „przewodniczącym zespołu”.

2.   Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

3.   Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Zgodnie z § 2.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2014, Poz. 870) osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1.   osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2.   osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3.   osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wydawanie Kart parkingowych znajdują się w kompetencjach Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, z późn. zm.) karty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2014 roku zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zobacz: Szczegółowa informacja o zasadach wydawania kart parkingowych (61.5 KB)

 

Szanowni Państwo, Drodzy klienci Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku uprzejmie informuje, że z dniem 7 stycznia 2021 r. wszelkie informacje oraz składanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności oraz wniosków na legitymacje osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych można składać osobiście w punkcie przyjęć na poziomie - 1 od drugiej strony budynku.

Interesanci zgłaszający się osobiście winni być zabezpieczeni w maskę zasłaniającą usta i nos, oraz w miarę możliwości wyposażenie we własne długopisy.

Proszę przestrzegać wszystkich niezbędnych zaleceń w trosce o wspólne zdrowie.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów) .

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca MZON K. Godziniec

 

Ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem, dbając o bezpieczeństwo stanu zdrowia klientów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, istnieje możliwość przesłania drogą pocztową wszelkiej dokumentacji dotyczącej orzekania. Nadal występuje konieczność złożenia osobiście wniosku o wydanie karty parkingowej. 

Informacja pod numerem 58 320 22 96 lub za pośrednictwem e-mail mzon@gdansk.gda.pl

 

Uwaga!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r.  informujemy, że:

„ § 2. 1. Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy lekarz:

1) przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1;

2) członek powiatowego zespołu uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

 1. W przypadku określonym:

1) w ust. 1 pkt 1, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu nie-pełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego;

2) w ust. 1 pkt 2, lekarz – członek powiatowego zespołu może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień bez uczestnictwa osoby zainteresowanej.”

O terminach komisji, które mogą odbyć się bez badania będziecie państwo powiadamiani przez MZON telefonicznie. Orzeczenia będą wysyłane pocztą.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pragniemy przekazać Państwu jej treść dotyczącą działalności orzecznictwa ds. niepełnosprawności -


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Przepisy, które dotyczą orzeczeń to regulacje art. 15h ust. 1-3. Zwracam również uwagę na przepisy art. 15zzs dotyczące biegu terminów w postępowaniach administracyjnych.

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany
w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 

 
Metryczka publikacji