BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Centrum Hewelianum

logo

Centrum Hewelianum
Jednostka  Budżetowa Gminy Miasta Gdańska

ul. Gradowa 6
80-802 Gdańsk
tel.: 58 300 08 42
fax: 58 742 15 13
e-mail: sekretariat@hewelianum.pl
adres www: www.hewelianum.pl
Informacja o wystawach: recepcja@hewelianum.pl
tel.: 58 742 33 52


Status prawny jednostki: Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska

Kierownictwo / struktura organizacyjna:

Dyrektor: Paweł Golak
e-mail:pawel.golak@hewelianum.pl

Zastępca  Dyrektora: Monika Lisowska
e-mail:monika.lisowska@hewelianum.pl

Sekretariat - Mirosława Kobeszko
e-mail: sekretariat@hewelianum.pl
tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 31

Dział Rozwoju i Organizacji Wystaw

Agata Żwir-Ferenc – p.o. Kierownik Działu Rozwoju i Organizacji Wystaw
e-mail: agata.ferenc@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 43

Magdalena Więcek-Olszewska – Specjalista ds. Edukacji Astronomicznej
e-mail: magdalena.wiecek@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 38

Monika Paczkowska – Referent ds. Edukacji Matematycznej
e-mail: monika.paczkowska@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 48

Agnieszka Józefowicz – Specjalista ds. Edukacji Matematyczno-Fizycznej
e-mail: agnieszka.jozefowicz@hewelianum.pl
tel. : 58 300 08 42 wew. 48

Natalia Recław - Referent ds. Edukacji Przyrodniczej
e-mail: natalia.reclaw@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 37

Marta Haraburda - Referent ds. Edukacji Przyrodniczej
e-mail: marta.haraburda@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 65

Mateusz Bartoszewski - Stanowisko ds. Edukacji Przyrodniczej
e-mail: mateusz.bartoszewski@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 65

Magdalena Maszewska - Referent ds. Edukacji Fizycznej
e-mail: magdalena.maszewska@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 50

Sandra Olszewska - Inspektor ds. Edukacji Przyrodniczej
e-mail: sandra.olszewska@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 43

Dział Marketingu i Komunikacji

Lucyna Rokitiańska - Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji
e-mail: lucyna.rokitianska@hewelianum.pl
tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 43

Joanna Bieganowska - p.o. Kierownika Działu Marketingu i Komunikacji
e-mail: joanna.bieganowska@hewelianum.pl
tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 46

Anna Tracz - Specialista ds. Promocji
e-mail: anna.tracz@hewelianum.pl
tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 47

Monika Mikołajczyk - Specialista ds. Marketingu
e-mail: monika.mikołajczyk@hewelianum.pl
tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 45

Dział Obsługi Klienta

Agnieszka Kalisz – p.o Kierownika Działu Obsługi Klienta
e-mail: agnieszka.kalisz@hewelianum.pl
tel. : 58 300 08 42 wew. 65

Barbara Czaja – Kierownik recepcji
e-mail: recepcja@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 63

Małgorzata Głobińska – Recepcjonistka
e-mail: recepcja@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 66

Dorota Ciemna-Sarnowska – Recepcjonistka
e-mail: recepcja@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 66

Jan Sobczak - Stanowisko ds. Marketingu
e-mail: jan.sobczak@hewelianum.pl
tel.: (+48 58) 300 08 42 wew. 66

Dział Eksploatacji

Jolanta Rzymkowska-Burnat – Kierownik Działu Eksploatacji
e-mail: jolanta.rzymkowska@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 41

Dorota Głodek – p.o. Zastępcy Kierownika Działu Eksploatacji
e-mail: dorota.glodek@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 40

Adam Kloc – Inspektor ds. Technicznych
e-mail: adam.kloc@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 57

Sławomir Czeremański – Główny Specjalista ds. Eksploatacji
e-mail: slawomir.czeremanski@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 57

Dział Finansów I Administracji

Małgorzata Choniej – Kierownik Działu Finansów i Administracji
e-mail: malgorzata.choniej@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 36

Anna Rohde – Specialista ds. Księgowo-Kasowych
e-mail: anna.rohde@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 36

Małgorzata Chalimoniuk-Kowalska - Stanowisko ds. Administracyjnych
e-mail: malgorzata.kowalska@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 31

Biuro Funduszy Europejskich

Dorota Cieślicka –  Kierownik Biura Funduszy Europejskich
e-mail: dorota.cieslicka@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 35

Alicja Ostrowska- Inspektor ds. Projektów Europejskich
e-mail: alicja.ostrowska@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 49

Bożena Kajdas- Specjalista ds. Projektów Europejskich
e-mail: bozena.kajdas@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 49

Dział Inwestycji i Remontów

Iwona Kopania – Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
e-mail: iwona.kopania@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 44

Irmina Markowska – Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
e-mail: irmina.markowska@hewelianum.pl
tel.: 58 300 08 42 wew. 42

Przedmiot działalności:

 1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja Programu Hewelianum zakładającego rewitalizację zespołu Fortu Góry Gradowej oraz zaadaptowanie go do czterech wiodących funkcji: edukacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej oraz społecznej.
 2. Funkcja edukacyjna Centrum realizowana jest poprzez następujące działania:
  • upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, techniki i kultury,
  • rozbudzanie ciekawości świata i pasji naukowych,
  • wyjaśnianie praw rządzących przyrodą, natury otaczającej nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi,
  • promowanie zachowań i rozwiązań proekologicznych,
  • tworzenie zaplecza edukacyjnego poszerzającego regionalną bazę edukacyjną,
  • tworzenie zaplecza dydaktycznego na potrzeby szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki,
  • promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju oraz samorealizacji dzieci i młodzieży,
  • aktywizację dorosłych, w tym seniorów, poprzez stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań nauką i kulturą,
  • propagowanie nowoczesnych metod nauczania na różnych poziomach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych urządzeń i zajęć
  • inicjowanie i wspieranie działań popularyzujących naukę w skali regionu i kraju,
  • utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem, promocją i popularyzacją nauki, techniki i kultury.
 3. Funkcja rekreacyjna Centrum realizowana jest poprzez następujące działania:
  • ochronę przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych parku pofortecznego,
  • realizację programu EKO-Hewelianum,
  • uczestnictwo w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony przyrody,
  • kreowanie wizerunku parku pofortecznego jako miejsca spacerowo - wypoczynkowego oraz aktywnej rekreacji,
  • rozwijanie infrastruktury wypoczynkowej pofortecznego parku,
  • prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych parku pofortecznego.
 1. Funkcja turystyczna Centrum realizowana jest poprzez następujące działania:
  • ochronę zabytków architektury militarnej zespołu Fortu Góry Gradowej,
  • rewaloryzację konserwatorską obiektów zabytkowych,
  • uczestnictwo w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony zabytków, rewaloryzacji konserwatorskiej i archeologii,
  • prowadzenie edukacji historycznej oraz upowszechnianie wiedzy na temat zabytkowego zespołu Fortu Góry Gradowej oraz fortyfikacji miejskich,
  • utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz promocji i ochrony zabytków architektury militarnej,
  • udostępnianie terenu i obiektów zespołu Fortu Góry Gradowej, w tym organizacja zwiedzania z przewodnikiem oraz sprzedaż pamiątek turystycznych,
  • organizowanie imprez turystycznych.
 1.  Funkcja społeczna Centrum realizowana jest poprzez następujące działania:
  • podniesienie bezpieczeństwa w obrębie zespołu Fortu Góry Gradowej,
  • aktywizację grup wykluczonych społecznie,
  • realizację idei wolontariatu w zakresie zadań statutowych Centrum,
  • inicjowanie akcji partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem szkół i organizacji pozarządowych.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104);
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880);
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXXVI/781/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejskiej jednostki budżetowej z: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" na Centrum Hewelianum oraz nadania nowego statutu;
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXIII/688/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/1653/2002 rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańsk-Parku Kultury i Wypoczynku "Grodzisko" w Gdańsku, przy ul. 3 Maja 9a;
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1653/2002 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańsk PKiW "Grodzisko";
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XLIII/524/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Park Kultury i Wypoczynku w Budowie w Gdańsku w jednostkę budżetową Parku Kultury i Wypoczynku "Grodzisko" w Gdańsku;
 • Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.03.1998 w sprawie:
  • uzupełnienia decyzji A-263 wpisującej dobro kultury do rejestru zabytków (WKZ-5340/5/98/1397)
  • uzupełnienia decyzji A-265 wpisującej dobro kultury do rejestru zabytków (WKZ-5340/4/98/1396)
  • uzupełnienia decyzji A-268 wpisującej dobro kultury do rejestru zabytków (WKZ-5340/3/98/1395
metryczka publikacji