BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Sesja Absolutoryjna 25 czerwca 2015

 Podczas sesji 25 czerwca br. Rada Miasta Gdańska zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu  miasta Gdańska za 2014 rok. Radni udzielili też absolutorium prezydentowi Gdańska za rok 2014. Było to 17 absolutorium prezydenta Pawła Adamowicza.

- Miał być deficyt, a jest nadwyżka budżetowa w wysokości 106,4 mln zł – mówił na sesji Paweł Adamowicz. Jak zaznaczył prezydent - było to możliwe dzięki sprzyjającej koniunkturze w gospodarce i racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych. Na wzrost gospodarczy Gdańska zdecydowanie pozytywnie wpłynęło dalsze ożywienie inwestycyjne. Zarejestrowano o 274 więcej nowych podmiotów gospodarczych oraz zanotowano przypływ osób pracujących o 1% – zaznacza Paweł Adamowicz. Zeszłoroczne dochody Gdańska wyniosły  2 733 224 269 zł, zaś wydatki 2 626 810 097 zł. Szczególnie należy podkreślić fakt podniesienia Miastu Gdańsk przez agencję ratingową Fitch oceny do poziomu „A-” z „BBB+” i jednocześnie został podwyższony rating krajowy z „AA-” do „AA”. Na ostateczny dobry wynik Gdańska złożyły się wyższe od planowanych wpływy bieżące do budżetu, które wyniosły 99 mln zł. Były to wpływy: z tytułu podatku od nieruchomości – 40 mln zł, mienia komunalnego – 17,5 mln zł, udziału w z PIT, CIT i PCC – 17 mln zł oraz pozostałe w kwocie – 23,5 mln zł. Nie zrealizowano natomiast dotacji inwestycyjnych z Unii Europejskiej w kwocie 78,2 mln zł. Środki te zasilą budżet roku 2015 z przeznaczeniem na odtworzenie zadań inwestycyjnych, które nie zostały sfinansowane w budżecie roku ubiegłego.

 W 2014 r. wykonano dochody w wysokości 2.733 mln zł, tj. 101,2% planu rocznego. Wyższe wpływy bieżące to kwota 99 mln zł, z tytułu:

•           podatku od nieruchomości – 40 mln zł

(wpłata podatnika z tytułu nieprawomocnej decyzji podatkowej za lata ubiegłe)

•           mienia komunalnego – 17,5 mln zł

(wieczyste użytkowanie, dzierżawa i najem)

•           udziałów z PIT, CIT i PCC – 17 mln zł

•           pozostałe dochody – 23,5 mln zł

(należności, w tym odsetki od nieterminowych wpłat – 10,5 mln)

 Nie zrealizowano natomiast dotacji inwestycyjnych z Unii Europejskiej w kwocie 78,2 mln zł. Środki te zasilą budżet roku 2015 z przeznaczeniem na odtworzenie zadań inwestycyjnych, które nie zostały sfinansowane w budżecie roku ubiegłego.

 Wydatki ogółem wykonano w wysokości 2.626,8 mln zł, tj. 94% środków zaplanowanych.

W sferze operacyjnej mniej wydano na:

•           administrację - 8,3 mln zł

(utrzymanie Urzędu, stanowisk pracy, zarządzanie infrastrukturą ICT)

•           transport – 5 mln zł

(utrzymanie transportu miejskiego, koszty funkcjonowania ZTM)

•           gospodarkę mieszkaniową – 3 mln zł

(koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży

i z rozliczaniem opłat)

•           nieuruchomione rezerwy budżetowe – 8,4 mln zł

•           edukację – 6,9 mln zł

(koszty utrzymania placówek oświatowych)

•           opiekę społeczną – 2,4 mln zł

(m. in.  z tytułu przesunięcia harmonogramu realizacji projektów miękkich, finansowanych z UE).

 W ramach środków w wysokości 38,3 mln zł wyremontowano infrastrukturę komunalną, podnosząc jej jakość użytkową w dziedzinach:

•           gospodarka komunalna  – 13,0 mln

(remonty zbiorników retencyjnych)

•           melioracje – 9,4 mln

•           oświata – 5,4 mln

•           kultura – 5,0 mln

•           żłobki, pomoc społeczna – 0,7 mln.

     
BUDŻET MIASTA -WYKONANIE ZA ROK 2014 (73 KB)   

            Podczas obrad rajcy zdecydowali też o upamiętnieniu śp. Anny Walentynowicz poprzez wzniesienie pomnika w Gdańsku, na Skwerze Anny Walentynowicz, w pobliżu domu, w którym mieszkała. Pomnik zostanie sfinansowany ze środków zebranych przez Stowarzyszenie „Godność”, które wystąpiło z inicjatywą jego wzniesienia. Zagospodarowanie otoczenia zostanie wykonane przez Miasto Gdańsk.

W trakcie sesji radni przegłosowali zakaz używania e-papierosów w gdańskiej komunikacji miejskiej. Oznacza to koniec elektronicznego dymka w tramwajach i autobusach jeżdżących w sieci połączeń organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Przyjęcie uchwały zakazującej używania e-papierosów w pojazdach komunikacji miejskiej wpisuje się w kompleksowe działania Miasta Gdańska mające na celu promocję zdrowego trybu życia. Wychodzimy również naprzeciw skargom, które napływały od osób korzystających z komunikacji miejskiej. Pasażerowie zwracali uwagę na uciążliwości związane z używaniem papierosów elektronicznych w pojazdach – mówi zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska 17 odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września br., a także podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania.

Radni określili też kryteria rekrutacji postępowania rekrutacyjnego na zajęcia do: Pałacu Młodzieży w Gdańsku i Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej w Gdańsku (na drugim etapie) oraz do Bursy Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej (na pierwszym etapie postępowania).

Radni zmienili też  stawki opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg. Było to podyktowane rozwojem infrastrukturalnym Gdańska nie tylko w obszarze transportu drogowego, ale również transportu kolejowego. 

Podczas sesji radni zdecydowali też o uchwaleniu pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Brętowo rejon ulicy Słowackiego 139-155, Zakoniczyn rejon ulicy Unruga,  Kolonia Jordana w rejonie Cmentarza Garnizonowego, Święty Wojciech - rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej i  Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko II. Radni zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia pięciu miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego:  Stare Miasto – Brabank, Młode Miasto – Gazownia II, Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej, Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej oraz Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej.

Rada Miasta zadecydowała też o wyrażeniu zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży 13 lokali mieszkalnych.

Ponadto radni zgodzili się na zbycie udziałów posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska

w Spółce INVENO sp. z o.o. oraz wyrazili woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Postanowili też o ustanowieniu specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Radni zmienili też uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz zdecydowali, że rekrutacja dzieci do placówek wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

       

metryczka publikacji