Uzupełniające wybory ławników na kadencję 2024-2027

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru UZUPEŁNIAJĄCEGO kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2024-2027

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2023 r. w oparciu o art.168 Prawa o ustroju sądów powszechnych, Rada Miasta Gdańska dokona wyboru uzupełniającego 14 ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku (w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2) i 21 ławników do Sądu Rejonowego w Gdańsku (w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 14).

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców miasta Gdańska kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników od dnia 8 stycznia 2024 r. do dnia 26 stycznia 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Biura Rady Miasta Gdańska  po tym terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
 6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,
 7. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Rady Miasta Gdańska - Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. 121, tel. 058 323 70 21, p. Magdalena Garbowska

Druki zgłoszeń można pobrać w siedzibie Rady Miasta Gdańska oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku Informacja organizacyjna w sprawie uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2024-2027

 

 

Metryczka publikacji