BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji Alana Aleksandrowicza należy:

 

1. działania strategiczne w zakresie inwestycji:

 • przygotowywanie planów inwestycyjnych Miasta,
 • programowanie skutków finansowych przedsięwzięć miejskich;

 

 2. działania strategiczne w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta:

 • określanie polityki gospodarowania nieruchomościami Miasta,
 • określanie strategii marketingowej obrotu nieruchomościami Miasta;

 

 3. sprawy bieżące:

 • organizowanie finansowania przedsięwzięć miejskich,
 • nadzór nad tworzeniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
 • nadzór nad rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście w warstwie urbanistyczno – architektonicznej,
 • prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 4 spraw z zakresu;
 • inwestycji,
 • urbanistyki i architektury,
 • nadzoru budowlanego – wyłącznie w ramach zwierzchnictwa,
 • ochrony zabytków,
 • gospodarowania nieruchomościami, w tym obrotu nieruchomościami gruntowymi i budynkami Miasta oraz Skarbu Państwa,
 • geodezji i kartografii,
 • współdziałanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa w zakresie remontów i rozbudowy infrastruktury miejskiej oraz uzbrojenia terenów,
 • współpraca w zakresie zapewnienia atrakcyjności Miasta dla inwestorów oraz w sprawach z zakresu gospodarki morskiej,
 • współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi,
 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim i właściwymi ministerstwami w realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego,
 • nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez spółki z udziałem Miasta, w tym sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:
 • Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.,
 • Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o.,
 • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o.o.,
 • Arena Gdańsk sp. z o.o.,
 • Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o.,
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 

4. nadzorowanie pracy:

 • Wydziału Projektów Inwestycyjnych
 • Wydziału Urbanistyki i Architektury
 • Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Wydziału Skarbu
 • Wydziału Geodezji
 • Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
 • Hevelianum
 • Biura ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich
 • Hevelianum

 

5. współpraca z Komisjami Rady Miasta;

 

6. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych podczas jego nieobecności.

 

***

 

Zastępca Prezydenta ds. inwestycji podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych.

Zastępca Prezydenta ds. inwestycji reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad ww. sprawami.

Zastępca Prezydenta ds. inwestycji jest upoważniony do:

 • wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1–3,
 • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-6,
 • podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub do kompetencji innego Zastępcy Prezydenta (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 6), Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.
metryczka publikacji