BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych Piotra Kowalczuka należy:

 

1. działania strategiczne w zakresie polityki społecznej Miasta:

 • kształtowanie sieci placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, poprawa ich dostępności oraz podnoszenie jakości ich oferty,
 • tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze usług społecznych,
 • tworzenie warunków dla aktywności obywatelskiej, samoorganizacji, wdrażania innowacji społecznych, współodpowiedzialności oraz solidarności społecznej,
 • kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw mieszkańców, zwiększanie ich aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, skutkujące poprawą stanu zdrowia mieszkańców, w tym ograniczeniem skali zachorowań na choroby cywilizacyjne,
 • zwiększenie spójności społecznej oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2. sprawy bieżące:

 1. zarządzanie usługami publicznymi w sferze edukacji, zdrowia publicznego, pomocy społecznej,
 2. prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 3, spraw z zakresu:
 • edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem,
 • zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,
 • pomocy społecznej,
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 

 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca w zakresie przygotowywania inwestycji i remontów placówek pomocy społecznej oraz edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem,
 • nadzór i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zdrowia publicznego, pomocy społecznej, edukacji i bezpieczeństwa sanitarnego,
 • współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;

 

3. nadzorowanie pracy:

 • Wydziału Rozwoju Społecznego;

4. współpraca z Komisjami Rady Miasta;

5. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji podczas jego nieobecności.

 

***

 

Zastępca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. inwestycji.

Zastępca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad ww. sprawami.

Zastępca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych jest upoważniony do:

 • wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 – 2,
 • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-5,
 • podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub do kompetencji innego Zastępcy Prezydenta (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 5), Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.
metryczka publikacji