BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych Piotra Kowalczuka należy:

1. działania strategiczne w zakresie polityki społecznej Miasta:

 • kształtowanie sieci placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, poprawa ich dostępności oraz podnoszenie jakości ich oferty,
 • tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze usług społecznych,
 • tworzenie warunków dla aktywności obywatelskiej, samoorganizacji, wdrażania innowacji społecznych, współodpowiedzialności oraz solidarności społecznej,
 • kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw mieszkańców, zwiększanie ich aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, skutkujące poprawą stanu zdrowia mieszkańców, w tym ograniczeniem skali zachorowań na choroby cywilizacyjne,
 • zwiększenie spójności społecznej oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym;


2. sprawy bieżące:

 • zarządzanie usługami publicznymi w sferze edukacji, zdrowia publicznego, pomocy społecznej,
 • prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 3, spraw z zakresu:
  • - edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem,
  • - zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,
  • - pomocy społecznej,
  • - działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • - współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • współpraca w zakresie przygotowywania inwestycji i remontów placówek pomocy społecznej oraz edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem,
 • nadzór i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zdrowia publicznego, pomocy społecznej, edukacji i bezpieczeństwa sanitarnego,
 • współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;


3. nadzorowanie pracy:

 • - Wydziału Rozwoju Społecznego;


4. współpraca z Komisjami Rady Miasta;
5. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa podczas jego nieobecności.


Zastępca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa.


Zastępca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi w niniejszym zarządzeniu.


Upoważnia się Zastępcę Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych do:
1. wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa wyżej w puktach 1 – 2,
2. podpisywania pism, w zakresie spraw, o których mowa wyżej w punktach 1 - 5,
3. podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,
nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub innego Zastępcy Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika.

Zarządzenie Nr 82/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

metryczka publikacji