BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Teksty ujednolicone wybranych aktów prawnych

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska:

Uchwały Rady Miasta Gdańska:

 • Nr XXXVI/1126/2001 (51 KB)
  tekst ujednolicony Nr XXXVI/1126/2001 uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych.
 • obwieszczenie-Tekst jednolity 16_01_2014r. (66.47 KB)
  tekst ujednolicony Nr III/50/2002 uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2002r.w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Nr XLV/1577/05 (44.33 KB)
  tekst ujednolicony uchwały Nr XLV/1577/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku, uwzględniający zmiany wynikające z:  uchwały Nr  XLVI/1596/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2005 roku. 
 • NR XX/356/11 (105.26 KB)
  Tekst ujednolicony uchwały nr XX/356/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z załącznikami.
 • NR XX/356/11 - załącznik nr 1 (43.15 KB)
  Tekst ujednolicony uchwały nr XX/356/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z załącznikami.
 • NR XX/356/11 - załącznik nr 2 (51.14 KB)
  Tekst ujednolicony uchwały nr XX/356/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z załącznikami.
 • obwieszczenie do Uchwały Nr XLII1-1215-09. (550 KB)
  obwieszczenie Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały rady miasta gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta gdańska na lata 2009-2013.
 • obwieszczenie.t.j.Uchwały Nr XXII-651-04 (331.39 KB)
  obwieszczenie Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.
 • Nr XXX/843/16 (56.45 KB)
  Tekst ujednolicony uchwały nr XXX/843/16 RMG z dnia 27 października 2016r  w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji   celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr XLII/1166/17 RMG z dnia 31 sierpnia 2017r.
 • XLVII/1408/18 (312.97 KB) Tekst ujednolicony nr XVI/500/99 z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i
  bagażu ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdańska, wprowadzony uchwałą nr XLVII/1408/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdańska z 25 stycznia 2018 r.
metryczka publikacji