BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdański Zespół Żłobków

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Zespołu Żłobków

Gdański Zespół Żłobków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Zespołu Żłobków.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część treści artykułów dostępnych w serwisie zlobki.gda.pl została opublikowana w formie plików (pdf, doc), które mogą być niepoprawnie sformatowane lub zawierać zeskanowane obrazy (Niezgodność z wytyczną 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki). Redakcja GZŻ stara się ograniczyć stosowanie takich plików i publikować (gdy to możliwe) odpowiednie treści tekstowe lub ich streszczenia bezpośrednio w artykułach w serwisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Wojsa.
 • E-mail: biuro@zlobki.gda.pl
 • Telefon: 58 34 147 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gdański Zespół Żłobków
 • Adres: ul. Racławicka 8
  80-406 Gdańsk
 • E-mail: biuro@zlobki.gda.pl
 • Telefon: 58 341 47 36

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynków Gdańskiego Zespołu Żłobków dostępny jest pod tym linkiem: https://www.zlobki.gda.pl/deklaracja_dostepnosci


Pobierz raport o stanie zapewniania dostępności - stan na dzień 01.01.2021 r.