Adres:
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
NIP: 584-090-00-85
REGON: 190030083
tel.: 58 341 20 41
fax.: 58 524 46 09
e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

Zgłaszanie szkód z odpowiedzialności cywilnej

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda komunikacyjna (239.03 KB)

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda majątkowa (205.4 KB)

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda osobowa (214.14 KB)

Formularze w wersji drukowanej dostępny również w Kancelarii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Wymagane dokumenty:

ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ:

 1. Wypełniony wniosek zgłoszenia szkody (formularz do pobrania).
 2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 3. Kserokopia prawa jazdy osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia.
 4. Dokument tożsamości właściciela pojazdu (np. kserokopia dowodu osobistego).
 5. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody: (dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z rozpoznawalnym otoczeniem), oryginały oświadczeń świadków zawierające opis przebiegu zdarzenia wraz z kserokopią dowodu osobistego świadka zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).
 6. W przypadku współwłasności pojazdu, zgoda współwłaściciela na ewentualną wypłatę odszkodowania potwierdzona kserokopią dowodu osobistego współwłaściciela lub odpowiednio pisemna zgoda firmy leasingowej albo banku - w przypadku gdy pojazd jest przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności.
 7. Dokumenty stanowiące dowód zakresu poniesionej szkody i poniesionych kosztów uszkodzonego mienia w tym oryginały faktur VAT lub rachunków za dokonanie naprawy uszkodzonego mienia lub wymianę części samochodowych, wystawionych na właścicielapojazdu, zawierające wartości poszczególnych części oraz szczegółową specyfikację za dokonaną naprawę, względnie wyliczenie szkody w systemie Audatex lub Eurotax. Z przyczyn dowodowych zaleca się pozostawienie przedmiotu szkody w stanie jak po zaistnieniu zdarzenia.

  (WAŻNE!
  W przypadku przystąpienia do naprawy pojazdu przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych, zaleca się sporządzenie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych elementów oraz zachowanie wymontowanych elementów (np. opona, felga) do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody w celu ewentualnego okazania rzeczoznawcy gdyby zachodziła taka konieczność).
 8. Inne dokumenty, np. dokumentacja fotograficzna miejsca wystąpienia zdarzenia szkodowego oraz dokumentacja fotograficzna stanu technicznego stanu pojazdu sprzed wystąpienia zdarzenia.

W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących brak możliwości ustalenia okoliczności wystąpienia zdarzenia lub ustalenia rozmiaru szkody, wskazana lista może zostać rozszerzona. Wnoszący roszczenie zostanie o tym poinformowany pisemnie.

ZGŁOSZENIE SZKODY OSOBOWEJ:

 1. Wypełniony wniosek zgłoszenia szkody (formularz do pobrania).
 2. Kserokopia dokumentacji medycznej (dotyczącej zarówno leczenia w trybie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym, wyniki wykonanych badań, RTG, USG, MRI, CT i in., skierowania na ewentualne zabiegi rehabilitacyjne, dokumentacja potwierdzająca rodzaj, ilość miejsce wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych i in.).
 3. Dokument tożsamości Poszkodowanego (np. kserokopia dowodu osobistego).
 4. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody: oryginały oświadczeń świadków zdarzenia zawierające opis przebiegu zdarzenia wraz z kserokopią dowodu osobistego świadka zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wyjazdowy Zespół Ratownictwa Medycznego).
 5. Dokumenty stanowiące dowód zakresu poniesionej szkody i poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego mienia, w tym oryginały faktur VAT lub rachunków za dokonane naprawy lub wymianę elementów składowych, zawierające wartość poszczególnych części oraz szczegółową specyfikację za dokonaną naprawę, opinie serwisowe określające przyczynę i zakres uszkodzeń (WAŻNE! Jeżeli wraz ze szkodą osobową zgłoszenie obejmuje również szkodę na mieniu, to w przypadku przystąpienia do naprawy uszkodzonego mienia przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych, zaleca się sporządzenie dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia.).
 6. Inne dokumenty, np. dokumentacja fotograficzna stanu technicznego miejsca zdarzenia, dokumentacja potwierdzająca pierwotny zakup uszkodzonego mienia, dokumentacja dotycząca kosztów leczenia (np. faktury, rachunki za zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych).

W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących brak możliwości ustalenia okoliczności wystąpienia zdarzenia lub ustalenia rozmiaru szkody wskazana lista może zostać rozszerzona. Wnoszący roszczenie zostanie o tym poinformowany pisemnie.

ZGŁOSZENIE SZKODY MAJĄTKOWEJ:

 1. Wypełniony wniosek zgłoszenia szkody (formularz do pobrania).
 2. Kserokopia dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty) właściciela uszkodzonego mienia.
 3. Kserokopia tytułu prawnego do uszkodzonego mienia.
 4. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody: oryginały oświadczeń świadków zawierające opis przebiegu zdarzenia wraz z kserokopia dowodu osobistego świadka zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).
 5. W przypadku gdy przedmiot szkody stanowi współwłasność lub jest przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności potrzebna jest zgoda współwłaściciela lub podmiotu na rzecz którego dokonane jest zabezpieczenie na ewentualną wypłatę odszkodowania potwierdzona kserokopią dowodu osobistego współwłaściciela lub odpowiednio pisemna zgoda banku.
 6. Inne dokumenty, np. dokumentacja fotograficzna stanu technicznego miejsca zdarzenia sporządzona na okoliczność zaistniałej szkody, opinie serwisowe potwierdzające zakres uszkodzeń oraz koszt przywrócenia do stanu sprzed szkody uszkodzonych urządzeń.

W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących brak możliwości ustalenia okoliczności wystąpienia zdarzenia lub ustalenia rozmiaru szkody wskazana lista może zostać rozszerzona. Wnoszący roszczenie zostanie o tym poinformowany pisemnie.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Kancelaria Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Jednostka odpowiedzialna:

W zależności od miejsca zdarzenia i charakteru szkody.
Ogólna informacja dotycząca szkód pod nr tel. 58 524 45 43.

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

Kodeks cywilny

Inne informacje:

- brak -