Wydanie decyzji o zezwoleniu na wykorzystaniu drogi w sposób szczególny

Uwaga:

Z dniem 01.04.2017 r. obowiązki zarządzającego ruchem na drogach publicznych pełni Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miejski w Gdańsku, który wydaje zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny (204.87 KB)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia (formularz do pobrania) powinien zawierać:
  • nazwę lub imię i nazwisko, adres, telefon organizatora imprezy,
  • imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie trasy lub miejsca imprezy,
  • termin imprezy,
  • miejsce imprezy,
  • rodzaj i program imprezy,
  • rodzaj robót przygotowawczych do imprezy i czas ich trwania,
  • czas potrzebny do przywrócenia poprzedniej funkcji terenu zajętego dla potrzeb imprezy,
  • przewidywana liczba uczestników imprezy,
  • sposób dojazdu uczestników, potrzeby zmian w komunikacji miejskiej,
  • wykaz obiektów kubaturowych (np. scena, punkty handlowe, czy gastronomiczne), które funkcjonować będą w czasie imprezy,
  • podmiot odpowiedzialny za sprzątnięcie terenu,
 2. Szczegółowy regulamin imprezy określający w głównej mierze zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 3. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscu rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 4. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 5. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65 a ust. 3 pkt. 3 cyt. Ustawy;
 6. Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

Opłata skarbowa:

48 PLN

Sposób uiszczenia opłaty:

 1. gotówką w kasie w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, Wydział Finansowy, nr konta w Banku PeKaO S.A.: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Opłata administracyjna:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek musi być złożony na 30 dni przed planowaną imprezą i zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody, 8/12, 80-803 Gdańsk

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3 w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, czynny: pn., wt., czw. od 8:00 do 16:00, śr. od 8:00 do 17:00, pt. od 8:00 do 15:00;
tel. 58 32 36 064 do 067;

Miejsce odbioru dokumentów:

Siedziba Działu Inżynierii Ruchu - ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Inżynierii Ruchu, ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk, tel. 58 55 89 827.

Tryb odwoławczy:

Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Podstawa prawna:

 1. Wydawanie decyzji o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny na podstawie art. 10 ust. 6 oraz art. 65b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);
 2. Termin rozpatrywania wniosku określony jest w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 3. Wykaz dokumentów dołączanych do wniosku: art. 65 b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Inne informacje:

- brak -