BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Polityka Prywatności GCUW

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE (dalej RODO) (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016, s.1 oraz Dz.U.UE L 127), a także na podstawie art.8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000),
Zarządzeniem nr XI/2018 Dyrektora GCUW z dnia 14.11.2018 r. wprowadzono m. in.:

 • Politykę Ochrony Danych Osobowych
 • Politykę Bezpieczeństwa Informacji
 • Politykę Zarządzania Systemami Informatycznymi

Poniżej znajdują się informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez GCUW:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych,
   al. gen. Hallera 16/18 , 80-426 Gdańsk, jest: Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. 
  2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez GCUW, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@gcuw.pl
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
   2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
   3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
   4. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych;
   5. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
   6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gdańskim Centrum Usług Wspólnych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
  12. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Dane osobowe przetwarzane w serwisach internetowych GCUW:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych,
   al. gen. Hallera 16/18 , 80-426 Gdańsk, jest: Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
  2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez GCUW, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@gcuw.pl
  3. Państwa dane osobowe w serwisach internetowych GCUW będą przetwarzane w celu analizowania ruchu na stronie i w Internecie związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i rozliczalności wykonywanych na niej operacji.
  4. Dane takie jak adres IP, adres email będą przetwarzane zgodni z art. 6 ust. 1 a) w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody.
  5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych nie będzie dłuższy niż 5 lat.
  6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, z którymi GCUW zawarło  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania ze strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
  8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Polityka plików cookies:

  1. Użytkownik strony może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w plikach cookies takich jak: adres IP twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje w celach profilowania i prowadzenia monitoringu bezpieczeństwa strony.
  2. Administratorem danych osobowych opisanych w pkt. 1. jest GCUW, który może korzystać z usług podmiotu przetwarzającego serwisującego stronę internetową - tylko takiego, z którym została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. GCUW (Usługodawca) informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych publikowanych na przedmiotowej stronie internetowej usługodawcy: Gdańskie Centrum Multimedialne
   Sp. z o.o..
  4. Korzystając z zasobów Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika tworzone są pliki cookies (ciasteczka) stanowiące tymczasowe pliki tekstowe.
  5. Pliki cookies tworzone są przez GCUW i podmiot przetwarzający określony w pkt. 3 - w celu zapewnienia prawidłowego działania zasobów (utrzymania sesji) oraz partnera Google LCC - w celu analizy statystyk ruchu zasobów Usługodawcy.
  6. Usługodawca informuje niniejszym, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z zasobów Usługodawcy przez Użytkownika może być niemożliwe.
  7. Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę i/lub partnerów Usługodawcy, poprzez odpowiednie użycie funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  8. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Zasobów, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików.

 

 

metryczka publikacji