BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Herb Gdańska
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.pl
www: gcuw.pl
e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@gcuw.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych, al. gen. Hallera 16/18 , 80-426 Gdańsk, jest: Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. 
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez GCUW, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@gcuw.pl
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  c. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  d. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych;
  e. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  f. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gdańskim Centrum Usług Wspólnych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
 12. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
metryczka publikacji