Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Składnica Akt

Składnica Akt GCUW (dawniej Archiwum Oświatowe) działa w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Ustawa), Statut i Regulamin Organizacyjny GCUW, a także Instrukcję kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcję archiwalną GCUW.

W Składnicy Akt GCUW przechowywane są dokumenty zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska, zgodnie z wykazem:

Wykaz zlikwidowanych jednostek oświatowych GMG (89.71 KB)


Składnica Akt GCUW może wydawać uwierzytelnione kopie przechowywanej dokumentacji pracowniczej lub poświadczenia zatrudnienia i/lub wysokości wynagrodzenia.

Dowodami potwierdzającymi okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia mogą być świadectwa pracy, karty zarobkowe lub listy płac, karty zasiłkowe, itp.

Wskazówki dla poszukujących dokumentacji pracowniczej:

W celu uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu lub wynagrodzeniu z istniejącego zakładu pracy, należy zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy. 

Jeśli zakład pracy został przekształcony w inną jednostkę organizacyjną, należy wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia kierować do nowopowstałej jednostki, będącej następcą prawnym jednostki przekształconej i posiadającym również jej dokumentację.

Pracownicy zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska zwracają się do Składnicy Akt GCUW:

 


Adres mailowy do kontaktu: archiwum@gcuw.edu.gdansk.pl