Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Składnica Akt

Składnica Akt GCUW (dawniej Archiwum Oświatowe) działa w oparciu o Łącze do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Statut i Regulamin Organizacyjny GCUW, a także Instrukcję kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcję archiwalną GCUW.

W Składnicy Akt GCUW przechowywane są dokumenty zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska, zgodnie z wykazem:

Łącze do Wykazu zlikwidowanych jednostek oświatowych GMG (89.71 KB, PDF)


Składnica Akt GCUW może wydawać uwierzytelnione kopie przechowywanej dokumentacji pracowniczej lub poświadczenia zatrudnienia i/lub wysokości wynagrodzenia.

Dowodami potwierdzającymi okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia mogą być świadectwa pracy, karty zarobkowe lub listy płac, karty zasiłkowe, itp.

Wskazówki dla poszukujących dokumentacji pracowniczej:

W celu uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu lub wynagrodzeniu z istniejącego zakładu pracy, należy zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy. 

Jeśli zakład pracy został przekształcony w inną jednostkę organizacyjną, należy wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia kierować do nowopowstałej jednostki, będącej następcą prawnym jednostki przekształconej i posiadającym również jej dokumentację.

Pracownicy zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska zwracają się do Składnicy Akt GCUW:

  • Pracownicy administracji i obsługi, celem uzyskania kopii dokumentów lub poświadczeń o zatrudnieniu i/lub o wysokości wynagrodzenia winni złożyć pisemny wniosek i przesłać go na adres: Składnica Akt GCUW, al. Gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk (Łącze do Wniosku o wydanie dokumentów poświadczajacych zatrudnienie wynagrodzenie klauzula RODO (127.34 KB, WORD)
    • Istnieje możliwość przesłania wniosku lub podania drogą elektroniczną. Korespondencja elektroniczna typu wniosek/podanie musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłana za pośrednictwem platformy EPUAP.
  • Pracownicy pedagogiczni celem uzyskania poświadczenia o wysokości wynagrodzenia winni złożyć wniosek tak jak pracownicy administracji i obsługi (powyżej).
  • Pracownicy pedagogiczni celem uzyskania świadectwa pracy winni złożyć wniosek do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Łącze do wniosku

 


Adres mailowy do kontaktu: archiwum@gcuw.edu.gdansk.pl

Metryczka publikacji