Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Informacja Publiczna

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z pn. zm.), ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2019.1446 t.j. z pn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68):

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z pn. zm.), ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2019.1446 t.j. z pn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68):

 1. Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawie publicznej, podlegająca udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonym
  w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 2. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu i podlega ograniczeniu
  ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 3. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne
  lub mających związek z pełnieniem tych funkcji oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna
  lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 4. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 5. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, a także wglądu do dokumentów urzędowych.
 6. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego jej uzyskania oraz zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
 7. Kompletność i aktualizacja danych w BIP GCUW powinna następować niezwłocznie po powstaniu informacji publicznej lub jej zmiany.
 8. W procesie udostępniania informacji publicznej w GCUW realizowana jest zasada użyteczności informacji, jej istotności, rzetelności, aktualności, spójności i dostępności,
  przy zachowaniu należytej staranności przy jej wytworzeniu.
 9. Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu GCUW następuje poprzez:
  1. Ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. Wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
  3. Udostępnianie na wniosek zainteresowanego.
 10. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP GCUW, jest udostępniana w trybie wnioskowym.
 11. Wnioski mogą być wnoszone do GCUW w formie:
  1. Pisemnej, w tym z wykorzystaniem faksu lub poczty elektronicznej;
  2. Dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą GCUW
   na platformie e-Puap;
  3. Poprzez formularz wniosku: Wniosek o dostęp do informacji publicznej GCUW (13.4 KB);
  4. Ustnego zapytania.
 12. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznych udostępnionych w BIP oraz przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie, o ile nie podlegają one ograniczeniu ( Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej GCUW (13.91 KB) )
 13. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego ma obowiązek informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, a jeśli dokonał jej przetworzenia spoczywa na nim obowiązek informowania o przetworzeniu.
 14. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony anonimowo.
  W przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli został złożony w formie elektronicznej, wzywa się anonimowego wnioskodawcę o podanie danych niezbędnych do oznaczenia decyzji.
 15. Dyrektor GCUW ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GCUW oraz została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.