Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności cyfrowej treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności cyfrowej strony GCUW odpowiada: Magdalena Dudek.
 • E-mail: m.dudek@gcuw.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 506 51 20, wew. 292

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 524 45 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna GCUW

Siedziba główna przy al. Generała Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

Dojazd
Do siedziby głównej GCUW przy al. Generała Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku można dojechać liniami tramwajowymi numer 2,3,4,5,8 – przystanek Reja. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 80 metrów.

Rozkład jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl; a dla osób z niepełnosprawnościami: https://ztm.gda.pl/planowanie-podrozy/dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,a,17

Opis ogólny budynku
Budynek główny Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych jest zlokalizowany z lewej strony budynku szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Można dostać się do niego dwojako – przez teren szkoły z licznymi schodami oraz łącznikiem przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami lub też bezpośrednio z lewej strony budynku, wejściem na tylnej ścianie. Przy wejściu do budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz parking z miejscami dla interesantów.

Do wejścia budynku prowadzą schody, a po lewej ich stronie znajduje się podjazd. Obsługa interesantów odbywa się na parterze. W budynku jest winda osobowa. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na drugim piętrze, od windy w prawo. Wszelkich informacji udziela pracownik Recepcji, przy wejściu wewnątrz budynku.

Obsługa Korespondencji
Przed wejściem do budynku znajduje się wrzutnia na dokumenty i korespondencję.
Dziennik Korespondencji znajduje się na parterze wewnątrz budynku, na Recepcji przy wejściu.


Pobierz raport o stanie zapewniania dostępności - stan na dzień 01.01.2021 r.