BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Herb Gdańska
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.pl
www: gcuw.pl
e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@gcuw.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.pl

Archiwum oświatowe zlikwidowanych placówek oświatowych

Archiwum Oświatowe działa w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Ustawa), Instrukcję kancelaryjną GCUW wraz z rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcję działania archiwum zakładowego (składnicy akt).

W archiwum oświatowym przechowywane są dokumenty zlikwidowanych jednostek oświatowych Miasta Gdańska, zgodnie z wykazem:
Archiwum oświatowe GCUW_ zestawienie zlikwidowanych placówek.xlsx (91.35 KB)


  • Pracownicy administracji i obsługi, celem uzyskania kopii dokumentów lub zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie (świadectwo pracy) i/lub wynagrodzenia winni złożyć pisemny wniosek i przesłać go na adres GCUW (wnioski do pobrania w formacie ODT lub DOCX lub DOC).
  • Pracownicy pedagogiczni celem uzyskania zaświadczenia o wynagrodzeniu winni złożyć wniosek tak jak pracownicy administracji i obsługi (powyżej).
  • Pracownicy pedagogiczni celem uzyskania świadectwa pracy winni złożyć wniosek do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego,a,2273

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/samodzielne-stanowisko-ds-kadr-dyrektorow-szkol-i-placowek-oswiatowych,a,90029


Adres mailowy do kontaktu: archiwum@gcuw.pl