BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Informatyczne
Herb Miasta Gdańska
Gdańskie Centrum Informatyczne
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
NIP: 583-325-63-87
REGON: 367708720
tel.: +48 58 768 82 88
e-mail: gci@gdansk.gda.pl
lek. skrzynka podawcza ePUAP: GCIGdansk/SkrytkaESP

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Informatycznego

Gdańskie Centrum Informatyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Informatycznego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Emilia Mazur.
 • E-mail: gci@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 768 82 88

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 524 45 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gdańskiego Centrum Informatycznego znajduje się przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku (80-601)

Dojazd  
Do siedziby Gdańskiego Centrum Informatycznego przy ulicy Andruszkiewicza 5 można dojechać liniami autobusowymi numer 106, 158, 258 – przystanek Andruszkiewicza. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 140 m.  

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl 

Parking znajduje się wokół siedziby, gdzie obowiązuje strefa płatnego parkowania . 

Opis ogólny budynku przy ul. Andruszkiewicza 5
Siedziba Gdańskiego Centrum Informatycznego przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku znajduje się w biurowcu KOGA na III piętrze budynku. W budynku znajdują się windy oraz toalety, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne na poziomie chodnika. Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz płatny parking. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.


Pobierz raport o stanie zapewniania dostępności - stan na dzień 01.01.2021 r.