BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych z podziemną halą garażową przy ul. Przemyskiej w Gdańsku wraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.49a, art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych z podziemną halą garażową na dz. nr 187/53 obręb 075 przy ul. Przemyskiej w Gdańsku wraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim, w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia. Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pok. nr 457 Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku (poniedziałki w godz. 800- 1600, środy 800- 1700, czwartki 800- 900 i 1400- 1600 oraz piątki 800- 1500).

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 15.09.2017r.

metryczka publikacji