BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dwóch budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz przyłączami wod-kan., k.d., inst. zewnętrznymi: elektr., teletech., zjazdem wraz z komunikacją wewnętrzną oraz przepusty na sieci enn oraz sieci ośw., przy ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 poz. 1405) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

 Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia

o wydaniu decyzji nr WUiA-I-6740.1281-11.2018.3-JAG.134391 z dnia 14.05.2018r.

- zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA–I–6740.1281-5.2015.3-JAG.167408 z dnia 14.09.2015r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dwóch budynków wielorodzinnych XVIII-kondygnacyjnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną tj. przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją zewnętrzną, przyłączem kanalizacji deszczowej wraz z instalacją zewnętrzną, instalacją zewnętrzną elektryczną, teletechniczną, zjazdem na działkę z drogi publicznej wraz z komunikacją wewnętrzną oraz przepusty na sieci enn oraz sieci oświetleniowej, na terenie działek nr 62/18, 62/33, 62/29, 62/30, 62/31 obręb 017, przy ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku,

- przeniesioną na rzecz inwestora decyzją nr WUiA–I–6740.1281-7.2016.3-JAG.108072 z dnia 13.04.2016r.

- zmienioną decyzją nr WUiA–I–6740.1281-9.2017.3-JAG.373845 z dnia 05.01.2018r.,

w  zakresie objętym projektem zamiennym,

- zatwierdzającej zamienny projekt budowlany i udzielającej spółce Euro Styl S.A. pozwolenia na budowę dwóch budynków wielorodzinnych XVIII-kondygnacyjnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 62/18, 62/33, 62/29, 62/30, 62/31 obręb 017, przy ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku w zakresie objętym projektem zamiennym.

  

Strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymieniona decyzją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i  od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº).

 

 

 

 

metryczka publikacji