BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu:

dnia 28.02.2018r. decyzji nr WUiA.I.6740.2385-3.2017.2-MK.385272 na wniosek ROBYG  ZAJEZDNIA WRZESZCZ sp. z o. o. z dnia 15.12.2017r. nr rejestru RPW/385272/2017, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z infrastrukturą na terenie części działki nr 1161/4, obręb 043, przy ul. Grudziądzkiej i ul. gen. J. Hallera w Gdańsku.

(Obwieszczenie zastępuje obwieszczenie z błędnym wskazaniem jako inwestora: ROBYG MARINA TOWER sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Wydziale Urbanistyki i Architektury w pok. nr 454 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo, środy od 8ºº do 17ºº, czwartki od 8ºº do 9ºº i od 14ºº do 16ºº oraz piątki od 8ºº do 15ºº).

metryczka publikacji