BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1257)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA.I.6733.1-3.2017.2-AZ.399776 z dnia 9.02.2018r., nr rejestru RPW/399776/2018 z wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania Gimnazjum nr 12 przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku (dz. nr 565 obręb 044) na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 454

(poniedziałki 8ºº - 16oo, środy 8ºº - 17ºº, czwartki 8ºº - 9 ºº i 14ºo  -16 ºº, piątki 8ºº - 15ºº).

 

metryczka publikacji