BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Na Ostrowiu od mostu nad Martwą Wisłą do bramy Stoczni Gdańskiej obejmującej budowę drogi wraz z chodnikiem, budowę miejsc postojowych, drogi pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, peronów przystankowych w rejonie bramy Stoczni Remontowej oraz budowę infrastruktury technicznej

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 21 marca 2018 r. decyzji nr: WUiA-I-6733.149-7.2017.18.3-DF.366822 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie ulicy Na Ostrowiu od mostu nad Martwą Wisłą do bramy Stoczni Gdańskiej obejmującej budowę drogi wraz z chodnikiem, budowę miejsc postojowych, drogi pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, peronów przystankowych w rejonie bramy Stoczni Remontowej oraz budowę infrastruktury technicznej poprzez działki o numerach: 102/2 w obrębie 57, 12 w obrębie 68, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,  15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 43, 45, 74/38, 74/43 w obrębie 69 w Gdańsku,

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Sp. z o.o.   

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju 449 w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach pracy Wydziału.

metryczka publikacji