BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Na Ostrowiu od mostu nad Martwą Wisłą do bramy Stoczni Gdańskiej obejmującej budowę drogi wraz z chodnikiem, budowę miejsc postojowych, drogi pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, peronów przystankowych w rejonie bramy Stoczni Remontowej oraz budowę infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE

         Stosownie do art. 49 i 61 § 4.  Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Sp. z o.o. została wydana w dniu 21 marca 2018 r. decyzja Nr:WUiA-I.6733.149-7.2017.18.3-DF.366822 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie ulicy Na Ostrowiu od mostu nad Martwą Wisłą do bramy Stoczni Gdańskiej obejmującej budowę drogi wraz z chodnikiem, budowę miejsc postojowych, drogi pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, peronów przystankowych w rejonie bramy Stoczni Remontowej oraz budowę infrastruktury technicznej poprzez działki o numerach: 102/2 w obrębie 57, 12 w obrębie 68, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,  15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 43, 45, 74/38, 74/43 w obrębie 69 w Gdańsku,

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców bądź użytkowników

wieczystych terenu objętego inwestycją, a także terenów przyległych, że mogą składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury wnioski, uwagi bądź zastrzeżenia dot. w/w inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pokoju nr 449 (tel. 058 3236499) w godzinach pracy Wydziału

metryczka publikacji