BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-I.6733.85-4.2017.3-G.217553 z dnia 06.09.2017 r. polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i sieci telekomunikacyjnej w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków na działkach nr 43/7 obręb 0021 i 35/4 obręb 0018.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymieniona decyzją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i  od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº).

 

metryczka publikacji