BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiA-I.6733.129-6.2017.2018.3-G.307416 z dnia 04.01.2018 r. polegającej na „Budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Modrej i Łanowej w Gdańsku” na działkach nr:

- 1, 70, 86, 116, 110/1, 105/2 obręb 127

- 65/3, 85, 94 obręb 128

- 1, 51, 72, 102/3, 102/5, 146/6, 146/7 obręb 129

- 99, 111/2, 128 obręb 130

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymieniona decyzją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i  od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº).

metryczka publikacji