BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E
 

        Stosownie do art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia,  że  w dniu 11 września 2017r.  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA.I.6733.105-4.2017.1-KAM.241985 dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Gdańsku-Kiełpinie Górnym, wzdłuż ulicy Kolbudzkiej, na działkach nr 338/6, 338/12, 338/30, 339, 345/24, 345/25, 345/26 obręb 36.

Postępowanie administracyjne toczyło się na wniosek Energa-Operator S.A. z dnia 02.08.2017, nr rej. RPW/241985/2017.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych terenu objętego inwestycją oraz terenów przyległych, że mogą zapoznać się z przedmiotową dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Wydziale Urbanistyki  i Architektury. Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Gdańska, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 438 (tel. 58-32-36-438) w poniedziałki w godz. 800-1600, środy w godz. 800-1700, czwartki w godz.  800-900 oraz  1400-1600 i piątki w godz.  800-1500.

 

metryczka publikacji